1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Біологія

Загальна біологія: Підручник для 11 класу

підручник 11 клас Загальна біологія Кучеренко 2006 рік
Кучеренко М. та ін.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2006
  • ISBN: 966-504-199-1
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ 3

РОЗДІЛ 1. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

§ 1. Типи розмноження організмів 5
§ 2. Статеве розмноження організмів 10
§ 3. Гаметогенез і запліднення 14
§ 4. Етапи індивідуального розвитку організмів 13
§ 5. Формування тканин і органів зародка 21
§ 6. Післязародковий розвиток тварин. Ріст і регенерація організмів 24
§ 7. Поняття про життєвий цикл організмів 28

РОЗДІЛ 2. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ

§ 8. Генетика. Методи генетичних досліджень 40
§ 9. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем 45
§ 10. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи 45
§ 11. Відхилення при розщепленні від типових кількісних співвідношень, встановлених Г. Менделем 54
§ 12. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості 58
§ 13. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю £3
§ 14. Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість 66
§ 15. Взаємодія генотипу і умов довкілля. Модифікаційна мінливість 71
§ 16. Мутаційна мінливість 75
§ 17. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості 79
§ 18. Завдання сучасної селекції. Штучний добір і його форми 83
§ 19. Системи схрещувань організмів та їхні генетичні наслідки 88
§ 20. Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин 92
§ 21. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів 97
§ 22. Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія 101

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

§ 23. Предмет і завдання екології 114
§ 24. Закономірності дії екологічних факторів на живі організми 117
§ 25 Основні середовища існуванню організмів. Наземно-повітряне середовище 121
§ 26. Водне середовище існування 126
§ 27. Ґрунт як середовище існування 130
§ 28. Живі організми як особливе середовище існування 132
§ 29. Адаптивні біологічні ритми організмів 136
§ 30. Екологічна характеристика виду та його популяційна структура 140
§ 31. Популяційні хвилі 143
§ 32. Біоценоз і його структура 146
§ 33. Біогеоценоз та екосистема 150
§ 34. Перетворення енергії в бісгесценозах 154
§ 35. Зміни в біогеоцекозах. Агроценсзи 159
§ 36. Біосфера та її межі 163
§ 37. Колообіг речовин у біосфері 167
§ 38. Роль організмів у перетворенні оболонок Землі 172
§ 39. Діяльність людини і сучасний стан біосфери 175
§ 40. Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини 181
§ 41. Охорона видового різноманіття організмів 185

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§ 42. Поняття про еволюцію. Еволюційна гіпотеза Ж.-З. Ламарка 196
§ 43. Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна 200
§ 44. Розвиток дарвінізму у другій половині XIX - на початку XX століття. 202
§ 45. Синтетична гіпотеза еволюції 207
§ 46. Популяція як елементарна одиниця еволюції 209
§ 47. Мікроеволюція. Ферми природного доберу. Вид і його критерії 213
§ 48. Видоутворення 216
§ 49. Макроеволюція. Біологічний прогрес і регрес 217
§ 50. Біогеоценоз як середовище еволюції 220
§ 51. Сучасні уявлення про фактори еволюції 223
§ 62. Темпи еволюції 225
§ 53. Біогеографія та еволюція. Сучасний синтез екології та еволюційного вчення 228
§ 54. Система органічного світу як відображення його історичного розвитку 233
§ 55. Гіпотези походження життя на Землі 234
§ 56. Первинні прокаріотні екосистеми та особливості їхнього функціонування 237
§ 57. Поява еукаріотів і багатоклітинних організмів 239
§ 58. Розвиток життя на початку палеозойської ери 240
§ 59. Опанування живими організмами суходолу в середині палеозойської ери 242
§ 60. Становлення сучасних меж біосфери 243
§ 61. Основні еволюційні події мезозойської ери 245
§ 82. Розвиток життя в кайнозойську еру. Людина та її діяльність як еволюційний фактор 252

УЗАГАЛЬНЕННЯ

265