1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Біологія

Біологія. 11 клас (стандарт, академічний рівень)

підручник 11 клас Біологія Межжерін 2011 рік
Межжерін С., Межжеріна Я.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-04-0830-2
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Дорогі друзі 3

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ

ТЕМА 4. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

§ 1. Поняття розмноження. Нестатеве розмноження 6
§ 2. Статеве розмноження і статевий процес 11
§ 3. Гаметогенез, або передзародковий розвиток. Будова статевих клітин 15
§ 4. Різноманітність форм статевого розмноження 20
Тестові завдання до теми 4 24
Лабораторна робота 1 25

ТЕМА 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

§ 5. Становлення генетики як науки, її предмет і завдання 26
§ 6. Методи генетичних досліджень 31
§ 7. Генетична термінологія і символіка 37
§ 8. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер 40
§ 9. Взаємодії алельних генів 47
§ 10. Взаємодії неалельних генів 53
§ 11. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Кросинговер 58
§ 12. Успадкування, зчеплене із статтю 63
Тестові завдання до теми 5 66
Практична робота 1 68

ТЕМА 6. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ

§ 13. Поняття про мінливість та спадковість. Модифікаційна мінливість 71
§ 14. Генетична мінливість: мутації та рекомбінації генетичного матеріалу 76
§ 15. Чому виникають мутації. Мутагени 82
Лабораторна робота 2 88
Лабораторна робота 3 88
Практична робота 2 89

ТЕМА 7. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

§ 16. Будова гена. Організація геному у прокаріотів і еукаріотів 93
§ 17. Механізм впливу генів на фенотип. Гомологічні ряди спадкової мінливості. Позаядерна спадковість 98
§ 18. Генетика людини і медична генетика 104
§ 19. Генетичні основи селекції організмів 111
§ 20. Основні напрями сучасної біотехнології. Трансгенні та химерні організми 117
Тестові завдання до теми 7 123

ТЕМА 8. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

§ 21. Як відбувається запліднення 125
§ 22. Індивідуальний розвиток, його етапи. Ембріональний розвиток 129
§ 23. Типи постембріонального розвитку. Ріст організмів 133
§ 24. Тривалість життя, старіння і смерть 138
§ 25. Життєві цикли: їх особливості у різних груп організмів 143
§ 26. Регенерація. Ембріотехнології і клонування 149
§ 27. Гомеостаз індивідуального розвитку. Вади розвитку людини, їх корекція 155
Тестові завдання до теми 8 159
Лабораторна робота 4 160

РОЗДІЛ IV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

ТЕМА 1. ПОПУЛЯЦІЯ. ЕКОСИСТЕМА. БІОСФЕРА

§ 28. Екологія як наука, її предмет та завдання. Середовище існування 162
§ 29. Екологічні фактори та їх вплив на живі організми 166
§ 30. Популяція та її властивості. Біологічні адаптивні ритми 172
§ 31. Поняття про екологічну систему 179
§ 32. Потоки речовини та енергії, ланцюги живлення і трофічні рівні 185
§ 33. Динаміка і продуктивність екосистем 189
§ 34. Біосфера та її межі 195
§ 35. Біогеохімічні цикли як основа біосфери 199
§ 36. Людина і біосфера 205
Тестові завдання до теми 1 210
Практична робота 3 212

РОЗДІЛ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

ТЕМА 1. ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

§ 37. Що таке еволюція і як зароджувалися еволюційні ідеї 216
§ 38. Виникнення еволюційної теорії. Теорії Ж. Б. Ламарка та Ч. Дарвіна 221
§ 39. Докази еволюції та методи її вивчення 226
§ 40. Синтетична теорія еволюції та її основні положення 233
§ 41. Мікроеволюція, видоутворення та види 238
§ 42. Макроеволюція та її закономірності 245
§ 43. Еволюція у наш час. Дискусійні питання сучасної еволюційної теорії 251
Тестові завдання до теми 1 256
Практична робота 4 258

ТЕМА 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§ 44. Хімічна еволюція і виникнення життя на Землі 260
§ 45. Історія Землі. Періоди розвитку життя 266
§ 46. Система органічного світу і принципи її побудови 274
§ 47. Перші кроки еволюції органічного світу. Історичний розвиток прокаріотів, рослин і грибів 280
§ 48. Особливості еволюції тварин 287
§ 49. Походження людини 293
Тестові завдання до теми 2 299

УЗАГАЛЬНЕННЯ КУРСУ

§ 50. Біологія і майбутнє людства 301

Додаткова література та інтернет-ресурси для поглиблення і розширення знань

307

Предметний покажчик

308

Словник біологічних термінів і понять

314

Цікаво знати

320