Біологія і екологія: підручник для 11 класу : рівень стандарту

підручник 11 клас Біологія Остапченко 2019 рік
НОВА програма
Остапченко Л. та ін.
Видавництво: Генеза
Рік: 2019
ISBN: 978‑966‑11‑0990‑1
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник формує в учнів природничо-наукову компетентність за допомогою засвоєння системи інтегрованих знань про закономірності функціонування живих систем, їхній розвиток і взаємодію, здатність адаптовуватись.

Шановні одинадцятикласниці та одинадцятикласники! 3

ТЕМА 5. АДАПТАЦІЇ

§ 1. Адаптації як універсальна властивість біологічних систем 5
§ 2. Принцип єдності організмів і середовища їхнього мешкання 8
§ 3. Закономірності формування адаптацій та їхні властивості 10
§ 4. Властивості адаптацій. Адаптивні стратегії організмів 14
§ 5. Формування адаптацій на молекулярному рівні організації 17
§ 6. Формування адаптацій на клітинному рівні організації 20
§ 7. Формування адаптацій на організмовому рівні організації 22
§ 8. Особливості формування адаптацій у людини 25
§ 9. Формування адаптацій на популяційно-видовому рівні організації 30
§ 10. Екологічна ніша. Екологічно пластичні та екологічно непластичні види 33
§ 11. Формування адаптацій на екосистемному рівні. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію 37
§ 12. Симбіоз та його форми 40
§ 13. Організм як середовище мешкання. Адаптації організмів до паразитичного способу життя 43
§ 14. Адаптації організмів до умов водного середовища мешкання 47
§ 15. Наземно-повітряне середовище та адаптації до нього організмів 52
§ 16. Адаптації організмів до ґрунтового середовища. Формування життєвих форм організмів як результат адаптацій до певного середовища мешкання 57
§ 17. Адаптивні ритми біологічних систем різного рівня організації 61
Практична робота 1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища мешкання 66

ТЕМА 6. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

§ 18. Принципи і складові здорового способу життя 67
§ 19. Безпека і статева культура. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом 70
§ 20. Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, тютюнокуріння та наркотиків 72
§ 21. Імунна система людини, особливості її функціонування 77
§ 22. Імунокорекція та імунотерапія 80
§ 23. Вплив навколишнього середовища та стресових факторів на здоров’я людини 83
§ 24. Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини 87
Практична робота 2. Розроблення рекомендацій щодо профілактики захворювань 90

Тема 7. ЕКОЛОГІЯ

§ 25. Екологія: предмет досліджень, завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками 91
§ 26. Основні методи екологічних досліджень 94
§ 27. Екологічні фактори та їхня класифікація 96
§ 28. Закономірності впливу екологічних факторів на організми та їхні угруповання 98
§ 29. Популяції та їхні характеристики 102
§ 30. Особливості структури популяцій: просторова, вікова, статева 105
§ 31. Особливості структури популяцій: етологічна, генетична 108
§ 32. Чисельність популяцій та механізми її регуляції 111
§ 33. Біогеоценоз та його структура 115
§ 34. Взаємозв’язки організмів у біогеоценозах 118
§ 35. Перетворення енергії в біогеоценозах 121
§ 36. Продуктивність екосистем різного типу. Агроценози 125
§ 37. Властивості біогеоценозів. Сукцесії 128
§ 38. Учення В.І. Вернадського про біосферу та ноосферу 131

Тема 8. СТАЛИЙ РОЗВИТОК І РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

§ 39. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні 134
§ 40. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та для здоров’я людини. Забруднення механічне та фізичне 137
§ 41. Хімічне та біологічне забруднення довкілля 140
§ 42. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля 143
§ 43. Антропічний вплив на атмосферу. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона 146
§ 44. Антропічний вплив на гідросферу. Охорона водойм 148
§ 45. Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки 151
§ 46. Антропічний вплив на біорізноманіття 154
§ 47. Шляхи збереження сучасного біорізноманіття 157
§ 48. Екологічна політика в Україні 161
§ 49. Червона та Зелена книги України. Природно-заповідний фонд України 164
§ 50. Концепція сталого розвитку та її значення 168
Практична робота 3. Оцінка екологічного стану свого регіону 171

Тема. 9. ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕДИЦИНІ, СЕЛЕКЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

§ 51. Поступ біології у сільському господарстві: позитивні та негативні наслідки «Зеленої революції» 172
§ 52. Селекція організмів: основні положення та завдання 174
§ 53. Основні методи селекції організмів: штучний добір і гібридизація 177
§ 54. Селекція організмів: у пошуках генетичного різноманіття 181
§ 55. Збільшення генетичного різноманіття під час селекційної роботи 184
§ 56. Особливості селекції рослин і тварин 187
§ 57. Біотехнологія, селекція та генна інженерія мікроорганізмів 190
§ 58. Біотехнологія та інженерія рослин 192
§ 59. Біотехнологія та інженерія тварин 196
§ 60. Досягнення молекулярної біології та генетики у медицині: генна інженерія людини 198
§ 61. Досягнення молекулярної біології та генетики у медицині: генетичні основи персоналізованої медицини 200
§ 62. Проблеми біологічної безпеки та біологічного захисту 202
Роль біології та екології у розв’язанні сучасних глобальних проблем людства 204
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0