1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Економіка

Економіка (профільний рівень) : підручник для 11 класу

підручник 11 клас Економіка Крупська 2019 рік
НОВА програма
Крупська Л., Тимченко І., Чорна Т.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2019
  • ISBN: 978-617-09-5220-2
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

ПЕРЕДМОВА 3

Розділ I. Підприємство та підприємницька діяльність

ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РОБОТА ПІДПРИЄМСТВА  
§ 1. Підприємництво як особливий вид діяль¬ності: функції, інтереси та соціальна відповідальність підприємця 6
§ 2. Види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове. Підприємництво в інформаційній сфері 9
§ 3. Підприємство як економічний суб’єкт. Підприємства різних форм власності 11
§ 4. Організаційні форми підприємств приватної власності: одноосібні володіння, партнерства, корпорації 13
§ 5. Організаційні форми колективних підприємств і підприємств державної власності 15
§ 6. Малі, середні та великі підприємства. Прибуткові та неприбуткові підприємства 17
Практична робота. Визначення особистої здатності до підприємництва 21
Тестові завдання 22
Узагальнюємо знання 23
ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
§ 7. Виробнича функція. Виробничі технології, ефект від масштабу й виробничі можливості підприємства 24
§ 8. Основні види витрат підприємства. Явні та неявні витрати. Постійні, змінні, загальні, граничні витрати 29
§ 9. Основні елементи витрат. Собівартість виробництва одиниці товару 33
§ 10. Зв’язок доходів підприємця та витрат. Валовий дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток. Бухгалтерський та економічний прибуток. Рентабельність 36
§ 11. Визначення оптимального обсягу виробництва. Максимізація прибутку підприємства. Закон максимізації прибутку (мінімізації витрат) 38
§ 12. Альтернативні способи збільшення прибутку підприємства. Аналіз показників діяльності підприємств в Україні 41
Практична робота. Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати плюс» 45
Тестові завдання 46
Узагальнюємо знання 47
ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
§ 13. Джерела фінансування діяльності підприємства 48
§ 14. Фінансова звітність підприємства. Оцінювання фінансових результатів діяльності підприємства 52
§ 15. Способи залучення зовнішніх фінансових ресурсів підприємства 56
§ 16. Мінімізація ризику в діяльності підприємства та страхування 59
Тестові завдання 62
Узагальнюємо знання 63
ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  
§ 17. Управління підприємством: сутність, функції та моделі 64
§ 18. Бізнес-планування підприємницької діяльності 68
§ 19. Основи управління проектами 70
§ 20. Маркетингова діяльність підприємства 73
§ 21. Реклама: мета, засоби, сучасні форми 78
Практична робота. Розробка бізнес-плану проекту зі створення конкретного продукту (послуги) 80
Тестові завдання 81
Узагальнюємо знання 82

Розділ II. Національна економіка та роль уряду в її функціонуванні

ТЕМА 5. ОСНОВНІ ПРОЯВИ ЦІЛІСНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЧОМУ ВОНА ВАЖЛИВА  
§ 22. Загальна рівновага національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат 84
§ 23. Сукупний попит і сукупна пропозиція 86
§ 24. Міжнародна система національного рахівництва 91
§ 25. Валовий внутрішній продукт як показник результатів національного виробництва: зміст та особливості розрахунку 92
§ 26. Номінальний та реальний ВВП 96
§ 27. Національне споживання та національне заощадження 99
§ 28. Циклічність як форма руху національної економіки 101
Тестові завдання 104
Узагальнюємо знання 105
ТЕМА 6. БЕЗРОБІТТЯ ЯК НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ  
§ 29. Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці 106
§ 30. Види безробіття та їх рівень 108
§ 31. Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінювання втрат від безробіття. Засоби обмеження безробіття 111
Тестові завдання 114
Узагальнюємо знання 115
ТЕМА 7. ІНФЛЯЦІЯ ЯК МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ  
§ 32. Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги 116
§ 33. Види інфляції. Хто і чому програє та виграє від інфляції. Антиінфляційні заходи уряду 118
§ 34. Зв’язок інфляції та безробіття 122
Практична робота. Оцінка зміни вартості споживчого кошика родини за місяць та її вплив на добробут родини 124
Практична робота. Аналіз зв’язку між рівнем інфляції та рівнем безробіття в Україні та інших країнах 126
Тестові завдання 127
Узагальнюємо знання 128
ТЕМА 8. РОЛЬ УРЯДУ В РЕГУЛЮВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
§ 35. Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки 129
§ 36. Пряме та непряме державне регулювання економіки. Напрями державного регулювання економіки 131
§ 37. Суспільні блага. Види суспільних благ і роль уряду в їх створенні 134
§ 38. Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти та роль уряду в їх регулюванні 136
§ 39. Держава в системі економічного кругообігу. Невдачі (обмеження) уряду 138
Тестові завдання 141
Узагальнюємо знання 142
ТЕМА 9. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ  
§ 40. Сутність фінансової системи країни 143
§ 41. Податкова система. Позитивні наслідки та обмеження від оподаткування для національної економіки 147
§ 42. Структура державного бюджету. Збалансованість державного бюджету 153
§ 43. Як місцеві бюджети забезпечують можливості місцевого самоврядування 160
§ 44. Фінансова політика уряду: цілі та інструменти 164
Практична робота. Визначення тенденції змін у структурі надходжень і видатків до Державного бюджету України 167
Тестові завдання 169
Узагальнюємо знання 169
ТЕМА 10. ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ. СТІЙКІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОШЕЙ  
§ 45. Зміст грошово-кредитної політики уряду: цілі та інструменти 170
§ 46. Попит на гроші. Рівновага ринку грошей. Регулювання пропозиції грошей державою 174
§ 47. Національна банківська система. Центральний банк країни. Комерційні банки в забезпеченні кредитних ресурсів 177
§ 48. Урядова політика «дорогих» і «дешевих» грошей: зміст та наслідки. Урядові правила грошового регулювання національної економіки 180
§ 49. Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей 183
Тестові завдання 185
Узагальнюємо знання 186
Розділ III. Світова економіка та інтеграційні процеси
ТЕМА 11. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
§ 50. Світове господарство: суть та основні етапи розвитку 188
§ 51. Форми міжнародних економічних відносин 192
§ 52. Глобалізація: причини та наслідки 197
Тестові завдання 201
Узагальнюємо знання 202
ТЕМА 12. СВІТОВА ТОРГІВЛЯ ТА МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА  
§ 53. Міжнародна спеціалізація за принципами абсолютних і порівняльних переваг 203
§ 54. Сучасний стан світової торгівлі. Торговельний баланс країни 207
§ 55. Урядова політика лібералізації торгівлі та протекціонізму 210
§ 56. Міжнародна валютна система 214
Тестові завдання 219
Узагальнюємо знання 220
ТЕМА 13. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ  
§ 57. Виникнення світового ринку робочої сили. Діяльність МОП 221
§ 58. Міжнародна міграція робочої сили: зміст, причини та види 225
§ 59. Система державного та міждержавного регулювання міжнародної міграції робочої сили 228
Тестові завдання 232
Узагальнюємо знання 233
ТЕМА 14. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛІВ. УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ  
§ 60. Форми міжнародного руху капіталів та міжнародне підприємництво 234
§ 61. Діяльність міжнародних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталів 241
§ 62. Платіжний баланс країни 244
Практична робота. Аналіз структури та порівняння торговельного й платіжного балансу різних країн 247
Тестові завдання 248
Узагальнюємо знання 249
Основні поняття і терміни 250