1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Фізика

Фізика: підручник для 11 класу (академічний, профільний рівень)

підручник 11 клас Фізика Бар’яхтар 2011 рік
Бар’яхтар В. та ін.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-617-540-443-0
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.
 

Розділ 1. Електричне поле

§1. Азбука електростатики
§2. Електричне поле
§3. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів
§4. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів
§5. Провідники в електростатичному полі
§6. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків
§7. Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці
§8. Енергія та густина енергії електростатичного поля
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Електричне поле»
Завдання для самоперевірки до розділу І «Електричне поле»

Розділ 2. Електричний струм

§9. Електричний струм. Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднаннями провідників. Шунти та додаткові опори
§10. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
§11. Розгалужені кола. Розрахунок електричних кіл. Правила Кірхгофа
§12. Робота і потужність електричного струму
§13. Електричний струм у металах. Термоелектричні явища
§14. Електричний струм у рідинах
§15. Електричний струм у газах. Плазма та її властивості
§16. Електропровідність напівпровідників та її види. Електронно-дірковий перехід і його застосування
§17. Струм у вакуумі та його застосування
Підбиваємо підсумки розділу 2 «Електричний струм»
Завдання для самоперевірки до розділу 2 «Електричний струм»

Розділ 3. Електромагнетизм. Електромагнітне поле

§18. Магнітне поле струму
§19. Сила Ампера. Момент сил, який діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі
§20. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца
§21. Досліди Фарадея. Напрямок індукційного струму
§22. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції
§23. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля
§24. Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- та феромагнетики
§25. Електромагнітне поле
Підбиваємо підсумки розділу 3 «Електромагнетизм. Електромагнітне поле»
Завдання для самоперевірки до розділу 3 «Електромагнетизм. Електромагнітне поле»

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

§26. Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання
§27. Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі
§28. Період власних коливань у коливальному контурі
§29. Обертання рамки в однорідному магнітному полі. Змінний електричний струм
§30. Активний опір у колі змінного струму. Діючі значення сили струму й напруги
§31. Вимушені електромагнітні коливання в коливальному контурі. Резонанс
§32. Трансформатор
§33. Генератор незатухаючих електромагнітних коливань
§34. Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца
§35. Принципи радіотелефонного зв’язку
§36. Поширення радіохвиль. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення
§37. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі й техніці
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Електромагнітні коливання і хвилі»
Завдання для самоперевірки до розділу 4 «Електромагнітні коливання і хвилі»

Розділ 5. Оптика

§38. Розвиток уявлень про природу світла
§39. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало
§40. Заломлення світла
§41. Лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза
§42. Оптичні системи. Кут зору
§43. Дисперсія світла. Спектроскоп
§44. Інтерференція світла
§45. Дифракція світла
§46. Поляризація світла. Поляроїди
§47. Теорія М. Планка. Фотони
§48. Фотоефект і його застосування
§49. Тиск світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм
Підбиваємо підсумки розділу 5 «Оптика»
Завдання для самоперевірки до розділу 5 «Оптика»

Розділ 6. Атомна і ядерна фізика

§50. Постулати Бора. Принцип Паулі
§51. Спектри випромінювання атомів і молекул. Видиме та рентгенівське випромінювання
§52. Нетеплове збудження випромінювання
§53. Протонно-нейтронна модель атомного ядра
§54. Ядерні сили та їхні особливості
§55. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія
§56. Радіоактивність. Ядерні реакції
§57. Закон піврозпаду. Активність радіонукліда
§58. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання
§59. Елементарні частинки
Підбиваємо підсумки розділу 6 «Атомна і ядерна фізика»
Завдання для самоперевірки до розділу 6 «Атомна і ядерна фізика»

Фізична картину світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку. Сучасні уявлення про будову речовини
Лабораторні роботи
Відповіді
Алфавітний покажчик