1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Фізика

Фізика: підручник для 11 класу (рівень стандарту)

підручник 11 клас Фізика Коршак 2011 рік
Коршак Є., Ляшенко О., Савченко В.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-11-0066-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Головна увага приділяється висвітленню основних понять і законів електродинаміки, хвильової і квантової оптики, атомної і ядерної фізики відповідно до програми рівня стандарту. Додатковий матеріал; приклади розв’язування задач і вправи для самостійної роботи учнів; інструкції до лабораторних робіт та описи фізичних демонстрацій, ілюстрації; прикладні застосування фізики в техніці і сучасних технологічних процесах сприятимуть навчанню і формуванню знань та експериментальних умінь учнів.

Дорогий друже!
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ

§1. Електричне поле заряджених нерухомих тіл
§2. Напруженість електричного поля
§3. Принцип суперпозиції електричних полів
§4. Провідники в електричному полі
§5. Діелектрики в електричному полі
§6. Закон Кулона
§7. Робота в електричному полі
§8. Потенціал електричного поля
§9. Різниця потенціалів
§10. Електроємність
§11. Конденсатор
§12. Електроємність плоского конденсатора
§13. З’єднання конденсаторів
§14. Енергія електричного поля
§15. Вплив електричного поля на живі організми
§16. Умови виникнення електричного струму
§17. Робота і потужність струму
§18. Електрорушійна сила джерела струму
§19. Закон Ома для повного кола
Лабораторна робота № 1. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
§20. Правила безпечного користування електричними приладами
§21. Електричний струм у різних середовищах
§22. Напівпровідники. Власна і домішкова провідність напівпровідників
§23. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів
Лабораторна робота № 2. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом
Головне в розділі 1

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

§24. Магнітне поле
§25. Магнітна індукція
§26. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера
§27. Взаємодія провідників зі струмом
§28. Використання дії сили Ампера в техніці
§29. Сила Лоренца
§30. Магнітні властивості речовини
§31. Властивості феромагнетиків
§32. Використання магнітних властивостей речовини
§33. Електромагнітна індукція
§34. Правило Ленца
§35. Магнітний потік
§36. Закон електромагнітної індукції
§37. Електродинамічний мікрофон
Лабораторна робота № 3. Дослідження явища електромагнітної індукції
§38. Самоіндукція
§39. Енергія магнітного поля
§40. Змінний струм
§41. Трансформатор. Передача енергії змінного струму
Головне в розділі 2

РОЗДІЛ 3. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

§42. Коливальний рух. Вільні коливання
§43. Вимушені коливання
§44. Математичний маятник
Лабораторна робота № 4. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань
§45. Енергія коливального руху
§46. Механічні хвилі. Довжина хвилі
§47. Звукові хвилі
§48. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних хвиль у коливальному контурі
§49. Утворення електромагнітних хвиль
§50. Шкала електромагнітних випромінень
§51. Радіохвилі
Головне в розділі 3

РОЗДІЛ 4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА

§52. Світло як електромагнітна хвиля. Розвиток уявлень про природу світла
§53. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла
§54. Дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал
§55. Заломлення світла. Закони заломлення світла
§56. Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз
§57. Інтерференція світла
Лабораторна робота Л? 5. Спостереження інтерференції світла
§58. Дифракція світла
Лабораторна робота № 6. Спостереження дифракції світла
§59. Дисперсія світла. Спектроскоп
§60. Інфрачервоне ультрафіолетове випромінення
§61. Квантові властивості світла. Фотон
§62. Фотоефект. Рівняння фотоефекту
§63. Застосування фотоефекту. Приклади розв’язування задач
Головне в розділі 4

РОЗДІЛ 5. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

§64. Історія розвитку вчення про будову атома. Ядерна модель атома
§65. Квантові постулати Бора
§66. Поглинання і випромінювання світла атомом. Оптичні спектри
§67. Спектральний аналіз та його застосування
§68. Рентгенівське випромінення
§69. Квантові генератори. Лазери та їх застосування
§70. Атомне ядро
§71. Ядерні сили та енергія зв’язку атомних ядер
§72. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
§73. Види радіоактивного випромінення. Дозиметрія
§74. Ядерні реакції. Поділ ядер урану
§75. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологічна безпека
§76. Елементарні частинки
Головне в розділі 5
Відповіді до вправ
Алфавітний покажчик