1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Фізика

Фізика: підручник для 11 класу (рівень стандарту)

підручник 11 клас Фізика Сиротюк 2011 рік
Сиротюк В., Баштовий В.
  • Видавництво: Сиция
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-2542-02-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Розділ І. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ І СТРУМ

§1. Електричне поле
§2. Напруженість електричного поля
§3. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів
§4. Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля
§5. Електричний струм. Електричне коло. З'єднання провідників
§6. Робота та потужність електричного струму
§7. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
Лабораторна робота № 1. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
§8. Електричний струм у різних середовищах
§9. Електричний струм у напівпровідниках
§10. Донорні та акцепторні домішки. Електричний струм через p-n-p перехід
§11. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідників
Лабораторна робота № 2. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом

Розділ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

§12. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Дія магнітного поля на провідник зі струмом
§13. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції
§14. Сила Ампера. Сила Лоренца
§15. Магнітні властивості речовини. Магнітний запис інформації
§16. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції
Лабораторна робота № 3. Дослідження явища електромагнітної індукції
§17. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом
§18. Змінний струм. Генератор змінного струму
§19. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

МЕХАНІЧНІ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Розділ 3. КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

§20. Коливальний рух. Період і частота коливань
§21. Гармонічні коливання
§22. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника
Лабораторна робота № 4. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань.
§23. Вільні коливання. Вимушені коливання. Резонанс
§24. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі
§25. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі
§26. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру
§27. Затухаючі та вимушені електромагнітні коливання. Резонанс
§28. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі
§29. Швидкість поширення, довжина, частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль
§30. Властивості електромагнітних хвиль та їх застосування

ОПТИКА І КВАНТОВА ФІЗИКА

Розділ 4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА

§31. Розвиток поглядів на природу світла
§32. Поширення світла в різних середовищах. Явища на межі двох середовищ
§33. Інтерференція світла
§34. Дифракція світла
Лабораторна робота № 5. Спостереження інтерференції та дифракції світла
§35. Поляризація світла. Поперечність світлових хвиль і електромагнітна теорія світла
§36. Дисперсія світла
§37. Розвиток квантової фізики. Гіпотеза Планка
§38. Фотон. Енергія, маса, імпульс фотона. Фотоелектричний ефект
§39. Застосування фотоефекту
§40. Люмінесценція
§41. Квантові генератори та їх застосування
§42. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

Розділ 5. АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

§43. Історія вивчення атома
§44. Квантові постулати Бора
§45. Модель атома Гідрогену за Бором. Труднощі теорії Бора
§46. Спектроскоп. Спектральний аналіз
Лабораторна робота № 6. Спостереження неперервного і лінійчастого спектрів речовини
§47. Рентгенівське випромінювання
§48. Атомне ядро. Ядерні сили. Енергія зв'язку атомних ядер
§49. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
§50. Ядерні реакції
§51. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану
§52. Фізичні основи ядерної енергетики
§53. Дія радіоактивного випромінювання на живий організм
§54. Елементарні частинки, їх класифікація та характеристика

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Робота № 1. Вивчення конденсаторів
Робота № 2. Дослідження електричних кіл
Робота № 3. Визначення довжини світлової хвилі
Робота № 4. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника
Робота № 5. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості
Робота № 6. Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ

§55. Сучасна фізична картина світу
§56. Науково-технічний прогрес і проблеми екології
§57. Фізика і загальнолюдські цінності
Узагальнююче повторення курсу фізики

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ

Фізичні задачі навколо нас
Відповіді до рубрики «Задачі та вправи».
Відповіді до рубрики «Фізичні задачі навколо нас»
Словник фізичних термінів
Предметно-іменний покажчик