1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Географія

Географія : Підручник для 11 класу: профільний рівень

підручник 11 клас Географія Паламарчук 2011 рік
Паламарчук Л., Гільберг Т., Довгань А.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-11-0075-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Вступ
§ 1. Науковий метод як спосіб мислення 4
§ 2. Сучасні методи дослідження географії 7

РОЗДІЛ І. Загальні закономірності природи Землі

Тема 1. Фізична географія - наука про природу Землі
§ 3. Наука про природу Землі 10
Тема 2. Земля як планета
§ 4. Земля у Всесвіті 13
§ 5. Походження Землі та етапи її розвитку 15
§ 6. Рухи Землі, їхні наслідки 18
§ 7. Земля як система 21
Тема 3. Літосфера і рельєф Землі
§ 8. Внутрішня будова Землі 25
§ 9. Літосферні плити та їхні структурні елементи 27
§ 10. Процеси в надрах і на поверхні Землі. Землетруси і вулканізм 43
§11. Властивості і функції літосфери 36
Тема 4. Педосфера
§ 12. Ґрунти як унікальна природна система 38
§ 13. Типи рунтів 40
Тема 5. Атмосфера і клімати Землі
§ 14. Склад і будова атмосфери 44
§ 15. Повітряні маси, атмосферні фронти, циклони і антициклони 47
§ 16. Кліматі кліматотвірні чинники. Вплив людини на склад атмосфери 50
Тема 6. Гідросфера і Світовий океан
§ 17. Гідросфера. Колообіг води в природі 53
§ 18. Води суходолу. Річки 56
§ 19. Підземні води. Озера, льодовики, болота 58
§ 20. Світовий океан 61
Тема 7. Біосфера
§ 21. Колообіг речовин у біосфері 64
§ 22. Екосистеми та їхнє місце в організації біосфери 66
Тема 8. Географічна оболонка
§ 23. Географічна оболонка. Її властивості 68
§ 24. Природно-територіальні комплекси. Ландшафти 71

РОЗДІЛ II. Карта - мова географії

Тема 1. Історія картографічного пізнання
§ 25. Формування уявлення людей про Землю та її зображення на картах 74
§ 26. Розвиток картографії в Україні 77
Тема 2. Види та типи географічних зображень
§ 27. Класифікація карт 80
§ 28. Інші картографічні та географічні зображення Землі 82
Тема 3. Картографічні проекції
§ 29. Види картографічних проекцій 85
§ 30. Використання географічних карт 88
Тема 4. Топографічні карти і прийоми роботи з ними
§ 31. Сутність топографічних карт, їхні особливості. Масштаб довжин і площ 90
§ 32. Географічні та прямокутні координати. Кути напрямків 92
§ 33. Опис місцевості за топографічною картою 94
Тема 5. Способи зображення на географічних картах
§ 34. Способи зображень на географічних картах. Картодіаграми, картограми 97
§ 35. Способи відображення картографічної інформації 99
Тема 6. Картографія та геоінформатика
§ 36. Географічні інформаційні системи 102
§ 37. Геоінформатика та картографія 103

РОЗДІЛ III. Географія культури

Тема 1. Світові цивілізації
§ 38. Цивілізації. Напрями цивілізаційного розвитку людства 106
§ 39. Систематика цивілізацій. Сучасні цивілізаційні макрорегіони світу 108
Тема 2. Світові культури
§ 40. Культура: її зміст і функції 111
§ 41. Географія культури 113

РОЗДІЛ IV. Соціально-економічна географія України

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 42. Українська державна і національна територія України. Політико-географічне положення 115
Тема 2. Населення України
§ 43. Демографічні проблеми України 119
§ 44. Розселення українців у світі 121
§ 45. Соціальна структура населення України. Працересурсний потенціал 124
Тема 3. Економічна географія України
§ 46. Сучасні риси національного господарства України 127
§ 47. Показники соціально-економічного розвитку держави та якості життя населення 130
§ 48. Структура національного господарства 132
§ 49. Економіко-географічні відмінності регіонів України 136
Тема 4. Соціальна географія України
§ 50. Становлення соціальної географії України 140
§ 51. Культурно-освітній і науковий комплекси України 143
§ 52. Соціально-побутовий комплекс України 145
Тема 5. Соціально-економічне районування
§ 53. Особливості, чинники та принципи соціально-економічного районування 148
§ 54. Рівні соціально-економічного розвитку регіонів 239
Тема 6. Зовнішні зв’язки України
§ 55. Міжнародні відносини. їхня класифікація 153
§ 56. Форми міжнародного співробітництва України 156

РОЗДІЛ V. Глобальні проблеми людства

Тема 1. Глобальні проблеми людства. Геоглобалістика
§ 57. Глобалізація та її форми 160
§ 58. Класифікація глобальних проблем 163
Тема 2. Глобальні проблеми політичного і соціально-економічного характеру
§ 59. Проблема війни і миру 166
§ 60. Проблема біженців. Розширення НАТО у східному напрямку 170
Тема 3. Глобальні проблеми природно-економічного характеру
§ 61. Екологічні проблеми. Територіальний аналіз екологічних проблем світу 172
§ 62. Економічні проблеми: енергетична і сировинна 175
§ 63. Продовольча проблема і її географічні аспекти 179
§ 64. Проблема Світового океану 183
Тема 4. Глобальні проблеми соціального характеру
§ 65. Демографічна проблема 187
§ 66. Проблеми відсталості країн, охорони здоров’я населення і довголіття. Тендерне насильство 191
Тема 5. Глобальні проблеми змішаного характеру
§ 67. Проблеми тероризму, злочинності, регіональних конфліктів, стихійних лих, технологічних аварій 196
Тема 6. Глобальні проблеми наукового характеру
§ 68. Проблеми освоєння космосу. Довгострокове прогнозування клімату 199
Тема 7. Глобальна освіта
§ 69. «Малі проблеми»: націоналізму, наркоманії, демократії, бюрократії 201
§ 70. Глобальна освіта, її сучасні риси. Реформи освіти 205

РОЗДІЛ VI. Стратегія сталого розвитку

Тема 1. Екологічна криза
§ 71. Етапи впливу людини на природу 208
§ 72. Антропогенне забруднення 211
§ 73. Середовище життєдіяльності людини 216
Тема 2. Соціальна криза
§ 74. Соціальна криза та її складові. Демографічна криза 220
§ 75. Здоров’я людини: фізичне і психічне 223
Тема 3. Економічна криза
§ 76. Економічна криза 227
§ 77. Обсяги виробництва в країнах світу та вичерпні природні ресурси. Раціональне природокористування 231
§ 78. Економічне зростання. Проблеми екстенсивного розвитку економіки у країнах світу 235
Тема 4. Сталий розвиток - найефективніший шлях виходу з кризи
§ 79. Наукові передумови сталого розвитку 240
§ 80. Сталий розвиток і його показники 244
§ 81. Способи вирішення проблем сталого розвитку 242
§ 82. Досвід розробки національних стратегій сталого розвитку 252
§ 83. Концепція переходу України до сталого розвитку 255

РОЗДІЛ VII. Глобальні прогнози, проекти, гіпотези

Тема 1. Глобальні прогнози
§ 84. Моніторинг навколишнього середовища. Глобальний прогноз 260
§ 85. Глобальне моделювання 264
Тема 2. Глобальні проекти
§ 86. Глобальні проекти в Світовому океані 268
§ 87. Проекти створення міжнародних транспортних коридорів 271
Тема 3. Глобальні гіпотези
§ 88. Гіпотеза глобальних змін клімату Землі 276
§ 89. Гіпотеза стабілізації чисельності населення Землі. Гіпотеза Ейкуменополіса 280

Додатки

285

Короткий словник термінів і понять

295