Українська мова (рівень стандарту) : підручник для 11 класу

підручник 11 клас Українська мова Глазова 2019 рік
НОВА програма
Глазова О.
Видавництво: Ранок
Рік: 2019
ISBN: 978-617-09-5222-6
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Передмова 3

МОВНА СТІЙКІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА РИСА НАЦІОНАЛЬНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 
§ 1 Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість 4
Запитання і завдання для самоконтролю 8

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

 
§ 2 Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників 9
§ 3 Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки 17
§4 Прислівник. Ступені порівняння прислівників 22
§ 5 Прикметники, що перейшли в іменники 26
§ 6 Числівник. Складні випадки узгодження числівників з іменниками 28
§ 7 Складні випадки відмінювання числівників 33
§ 8 Дієслово. Дієслівні форми 37
§ 9 Паралельні форми вираження наказового способу дієслів І та II особи множини 46
§ 10 Складні випадки словозміни дієслів доти, їсти, відповісти, бути 49
§ 11 Активні й пасивні дієприкметники 50
Запитання і завдання для самоконтролю 54

СИНТАКСИЧНА НОРМА

 
§ 12 Синтаксична помилка 55
§ 13 Складні випадки синтаксичного узгодження 58
§ 14 Складні випадки і варіанти синтаксичного керування 62
§ 15 Словосполучення з прийменниками в (у) 70
§ 16 Уживання прийменників в (у) і на з географічними назвами і просторовими іменниками 72
§ 17 Словосполучення з прийменниками при, за, із-за 76
§ 18 Словосполучення з прийменником по 84
§ 19 Уживання похідних сполучників 87
§ 20 Варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка 90
§ 21 Пасивні конструкції з дієсловами на-ся 94
§ 22 Синтаксичні конструкції з дієслівними формами на -но, -то 97
§ 23 Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення 99
§ 24 Прості ускладнені речення 103
§ 25 Правила будови складних речень. Логічні помилки у складних реченнях 109
Запитання і завдання для самоконтролю 111

ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА

 
§ 26 Тире між підметом і присудком у простому реченні 114
§ 27 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями 117
§ 28 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями 124
§ 29 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення 126
§ 30 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами 129
§ 31 Кома і крапка з комою в складному реченні 136
§ 32 Двокрапка у складному реченні 139
§ 33 Тире у складному реченні 141
§ 34 Розділові знаки при прямій мові 143
Запитання і завдання для самоконтролю 147

СТИЛІСТИЧНА НОРМА

 
§ 35 Стилістичне використання багатозначних слів 154
§ 36 Стилістичне використання омонімів і паронімів 158
§ 37 Стилістичне використання синонімів 162
§ 38 Стилістичне використання антонімів 164
§ 39 Стилістичні особливості слів іншомовного походження 166
§ 40 Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика. Оцінна лексика 169
§ 41 Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики 180
§ 42 Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів 185
§ 43 Стилістичні особливості засобів словотвору 189
§ 44 Стилістичні особливості частин мови 193
§ 45 Вимоги до вживання синтаксичних одиниць у різних стилях 202
Запитання і завдання для самоконтролю 205

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

 
Засоби мовного вираження промови. Тропи 14
Метафора, її роль у мовленні 40
Метонімія, її роль у мовленні 43
Засоби мовного вираження промови. Риторичні фігури. Риторичне запитання, риторичне звертання 66
Риторичні фігури. Порівняння. Повтор 80
Антитеза, градація 112
Інформаційні жанри 119
Діалогічні жанри: бесіда 148
Діалогічні жанри: телефонна розмова 151
Діалогічні жанри: листування 172
Оцінювальні жанри: похвала, осуд 174
Оцінювальні жанри: характеристика 177
Оцінювальні жанри: рецензія 196
Етикетні жанри: привітання, вибачення 199

ДОДАТКИ

 
Тлумачний словничок 206
Словничок термінів 212
Словничок фразеологізмів 218
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0