1. Підручники
  2. 11 клас
  3. Українська мова

Українська мова: підручник для 11 класу (профільний рівень)

підручник 11 клас Українська мова Караман 2011 рік
Караман С. та ін.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2011
  • ISBN: 978-966-04-0821-0
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

Шановні старшокласники!

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

§1. Мова як особлива система знаків. Її місце з-поміж інших знакових систем
§2. Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму
§3. Українська мова в діалозі культур. Відображення в українській мові культури інших народів. Українська діаспора
§4. Видатні мовознавці вітчизняної науки

СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ

§5. Поняття стилю мовлення. Норма літературної мови
§6. Офіційно-діловий стиль
§7. Художній стиль
§8. Публіцистичний стиль
§9. Конфесійний стиль
§10. Епістолярний стиль

МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

§11. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм
§12. Стилістичні особливості форм іменника. Власні й загальні назви
§13. Ступені порівняння якісних прикметників. Стягнена й нестягнена форми
§14. Займенники й контекст
§15. Стилістична роль дієслівних категорій

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ

§16. Загальна характеристика синтаксичних одиниць
§17. Словосполучення як одиниця синтаксису
§18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова
§19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні

Стилістика простих речень

§20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця
§21. Стилістичні функції розповідних, питальних і спонукальних речень
§22. Риторичне запитання, його стилістичні функції
§23. Граматична основа речення. Види простих речень
§24. Стилістичні функції порядку слів у реченні
§25. Стилістичні функції підмета і присудка
§26. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Стилістичні функції другорядних членів
§27. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень. Написання прикладок
§28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти
§29. Синоніміка обставин. Порівняльний зворот, його функції в реченні
§30. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених простих речень
§31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень
§32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень
§33. Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження

Стилістика складних речень

§34. Особливості структури та семантика сполучникових, безсполучникових і багатокомпонентних речень
§35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти
§36. Період

Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

§37. Пряма й непряма мова
§38. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом. Цитування

Синтаксис і стилістика тексту

§39. Зміст і будова тексту. Надфразна єдність як синтаксично-стилістична одиниця мовлення. Засоби зв’язку в складному синтаксичному цілому. Стилістичні функції абзацу

Пунктуація

§40. Основні пунктограми. Складні випадки вживання розділових знаків

РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА

Лінгвістична риторика

§41. Риторика як наука і мистецтво слова. Ритор і оратор. Риторичні ідеали в різні епохи
§42. Поняття про сучасний риторичний текст. Інтенція. Диспозиція
§43. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Види аргументації
§44. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов
§45. Меморія як система усного запам’ятовування промов
§46. Аналіз власної промови. Релаксація
§47. Акція. Риторична техніка
§48. Еристика як мистецтво ведення спору

З історії риторики й ораторського мистецтва

§49. Видатні оратори Давньої Греції та Давнього Риму
§50. Ораторське мистецтво в Україні

Основи ораторського мистецтва

§51. Жанри та види ораторського мистецтва
§52. Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди
§53. Судове красномовство
§54. Духовне красномовство
§55. Соціально-побутове красномовство
§56. Театральна (сценічна) риторика
§57. Педагогічна риторика
§58. Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформаційні, переконувальні, розважальні та інші виступи
§59. Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тлумачний словник