Українська мова (профільний рівень) : підручник для 11 класу

підручник 11 клас Українська мова Караман 2019 рік
НОВА програма
Караман С. та ін.
Видавництво: Ранок
Рік: 2019
ISBN: 978-617-09-5223-3
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Шановні одинадцятикласники й одинадцятикласниці! 3
Як працювати з підручником 4

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

§ 1 Мова як особлива система знаків, її місце з-поміж інших знакових систем 5
§ 2 Роль мови у формуванні й самовираженні особистості 8
§ 3 Українська мова в діалозі культур. Відображення в сучасній українській мові культури інших народів. Українська діаспора 10
§ 4 Лінгвістика як наука про мову. Історія мовознавства в особистостях. Видатні мовознавці вітчизняної науки 13

РИТОРИКА ЯК НАУКА Й МИСТЕЦТВО СЛОВА

§ 5 Лінгвістична риторика. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос 16
§ 6 Ритор і оратор. Риторичні ідеали в різні історичні епохи. Поняття про сучасний риторичний текст 19
§ 7 Інвенція. Диспозиція 22
§ 8 Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Види аргументації 25
§ 9 Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов 28
§ 10 Меморія як система усного запам'ятовування промов 31
§ 11 Акція. Риторична техніка 33
§ 12 Еристика як мистецтво суперечки. Етика полемічної майстерності 36

З ІСТОРІЇ РИТОРИКИ Й ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

§ 13 Видатні оратори Давньої Греції і Давнього Риму 40
§ 14 Ораторське мистецтво в Україні 43

ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

§ 15 Види і жанри ораторського мистецтва 46
§ 16 Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, науково-популярне, навчальне) 49
§ 17 Судове красномовство. Духовне красномовство (гомілетика), його жанри й характерні риси 52
§ 18 Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання тощо) 55
§ 19 Театральна (сценічна) риторика. Педагогічна риторика 58
§ 20 Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні виступи 61

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

§ 21 Загальна характеристика синтаксичних одиниць 85
§ 22 Словосполучення як одиниця синтаксису 88
§ 23 Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова 90
§ 24 Типи підрядного зв'язку в словосполученні 92
§ 25 Використання синонімічних безприйменникових і прийменникових словосполучень у різних стилях 94
§ 26 Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця 101
§ 27 Стилістичні функції модальних різновидів речень 103
§ 28 Риторичне запитання, його стилістичні функції 105
§ 29 Граматична основа речення. Види простих речень 107
§ 30 Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення 109
§ 31 Складні випадки координації підмета і присудка 111
§ 32 Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення 114
§ 33 Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень. Написання прикладок 116
§ 34 Порівняльний зворот, його функції в реченні 118
§ 35 Складні і багатокомпонентні речення. Стилістичні особливості складних речень. Особливості структури та семантики сполучникових (складносурядних і складнопідрядних) і безсполучникових багатокомпонентних речень 142
§ 36 Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти 146
§ 37 Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти 148
§ 38 Період 149
§ 39 Пряма і непряма мова. Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова. Напівпряма мова 151
§ 40 Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом. Цитування 153
§ 41 Синтаксис і стилістика тексту. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле як синтаксично- стилістична одиниця тексту. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв'язку в тексті. Стилістичні функції абзацу. Гіпертекст 156
§ 42 Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс 158
§ 43 Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм, риторичне питання, звертання, повторювані сполучники 160
§ 44 Пунктуаційні норми. Основні пунктограми у простому і складному реченні, при прямій мові, цитуванні, у зв'язному тексті. Пунктуаційна помилка 172
§ 45 Складні випадки використання розділових знаків. Тире між підметом і присудком у простому реченні 175
§ 46 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених звертаннями, однорідними членами 177
§ 47 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами 180
§ 48 Розділові знаки у простих реченнях, ускладнених вставними словами і реченнями 182

ПІДГОТОВКА ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ФОНЕТИКА, ОРФОЕПІЯ, ОРФОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 49 Асимілятивні, дисимілятивні процеси 205
§ 50 Подовження, спрощення у групах приголосних 207
§ 51 Основні чергування звуків 209
§ 52 Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення 211
§ 53 Складні випадки вживання знака м'якшення та апострофа 212
§ 54 Складні випадки написання слів іншомовного походження, написання прізвищ та географічних назв 214
§ 55 Складні випадки написання слів разом, окремо, з дефісом, правила переносу та скорочення слів 215
§ 56 Редагування тексту з орфографічними помилками 217

ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 57 Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів 218
§ 58 Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни 221
§ 59 Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова 225

МОРФЕМІКА, СЛОВОТВІР, МОРФОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§ 60 Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв 234
§ 61 Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання 235
§ 62 Рід і число іменників, їх стилістичні властивості 236
§ 63 Відмінювання іменників 240
§ 64 Ступені порівняння прикметників 242
§ 65 Відмінювання прикметників 243
§ 66 Розряди числівників за значенням, їх характеристика 244
§ 67 Паралельне використання відмінкових форм числа 246
§ 68 Відмінювання займенників. Явище прономіналізацїї. Правопис займенників 248
§ 69 Види, часи, способи дієслів. Перехідні й неперехідні дієслова 251
§ 70 Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Стан дієслова 253
§ 71 Творення і правопис дієприкметників. Дієприкметниковий зворот 254
§ 72 Творення і правопис дієприслівників. Дієприслівниковий зворот 255
§ 73 Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Мовленнєві помилки в уживанні прислівників і шляхи їх подолання 257
§ 74 Правопис складних прийменників і сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники. Правопис заперечних часток 258

ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ ОРАТОРСЬКОГО ВИСТУПУ

Тема 1. Практична риторика. Добір матеріалу, його систематизація 63
Тема 2. Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення 66
Тема 3. Добір аргументів і способів активізації мислення й емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами 68
Тема 4. Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення 69
Тема 5. Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу 71
Тема 6. Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом 74
Тема 7. Вимоги до культури мовлення 76
Тема 8. Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією 78
Тема 9. Техніка мовлення. Тональність виступу 81
Тема 10. Культура ведення дискусій, полеміки, дебатів професійного характеру 83

СИСТЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тема 11. Поняття стилю мовлення 96
Тема 12. Норми літературної мови 98
Тема 13. Офіційно-діловий стиль 121
Тема 14. Автобіографія. Резюме 123
Тема 15. Доручення. Розписка 125
Тема 16. Діловий та офіційний листи 127
Тема 17. Характеристика 129
Тема 18. Індивідуальний звіт 131
Тема 19. Оголошення 132
Тема 20. Акт. Протокол (складний) 133
Тема 21. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови. Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта) 137
Тема 22. Етика професійного спілкування 139
Тема 23. Художній стиль, призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки 162
Тема 24. Естетична функція мови в художньому творі 164
Тема 25. Джерела багатства і виразності українського мовлення 166
Тема 26. Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог 168
Тема 27. Синонімія як засіб художньої виразності. Особливості синтаксису художнього тексту 170
Тема 28. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні й  мовні ознаки 184
Тема 29. Нарис 186
Тема 30. Замітка 187
Тема 31. Репортаж 189
Тема 32. Інтерв'ю 191
Тема 33. Стаття до журналу або шкільного веб-сайту в публіцистичному стилі 193
Тема 34. Кореспонденція 195
Тема 35. Рецензія 197
Тема 36. Презентація, реклама 199
Тема 37. Формування культури публіцистичного мовлення: способи привернення уваги, принципи побудови, засоби структурування тексту 201
Тема 38. Конфесійний стиль. Сфери поширення, призначення, основні мовні стильові засоби 229
Тема 39. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах. Переклади Євангелія. Псалми Т. Шевченка 231
Тема 40. Епістолярний стиль. Побудова епістолярного тексту 263
Тема 41. Епістолярний етикет — невід'ємна складова української мовленнєвої культури. Електронне листування 264
Тема 42. Переклад текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення 266
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0