Українська мова : рівень стандарту : підручник для 11-го класу

підручник 11 клас Українська мова Заболотний 2019 рік (російська мова навчання)
НОВА програма
Заболотний О., Заболотний В.
Російська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік: 2019
ISBN: 978-966-11-1003-7
PDF (електронна книга)
Скачати

Тематичне наповнення підручника спрямоване на вдосконалення знань старшокласників із синтаксису, пунктуації, стилістики й риторики. Видання покликане навчити учнів обґрунтовувати власну думку, формулювати висловлення й доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях.

Шановні одинадцятикласники й одинадцятикласниці! 3

ВСТУП. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І СТИЛІСТИКА

4

ТОЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

6
§ 1. Поняття точності мовлення. Умови досягнення точності мовлення 6
§ 2. Точність у використанні синонімів, омонімів, паронімів і багатозначних слів 10
§ 3. Точність у використанні слів іншомовного походження, архаїзмів, неологізмів, фразеологізмів 14
§ 4. Точність у використанні термінів та професіоналізмів 19
§ 5. Уживання слів у властивому їм значенні 22

ЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

28
§ 6. Умови логічності висловлення 28
§ 7. Абзац як засіб логічної організації висловлення 32
§ 8. Службові та вставні слова як засіб дотримання логічності 35
§ 9. Логічність побудови тексту 40
§ 10. Вимоги до логічності мовлення в різних стилях 43

ЧИСТОТА МОВЛЕННЯ

49
§ 11. Чистота мовлення й загальна культура людини 49
§ 12. Використання в мовленні слів іншомовного походження 52
§ 13. Використання в мовленні лексики обмеженого вживання 56

БАГАТСТВО МОВЛЕННЯ

62
§ 14. Багатство мови і мовлення 62
§ 15. Фразеологічне багатство української мови 66
§ 16. Ресурси збагачення мовлення 70
§ 17. Синонімія 73
§ 18. Вираження багатства мовлення в різних стилях 77

ВИРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ

84
§ 19. Фонетичні засоби виразності мовлення 84
§ 20. Невербальні засоби мовлення 88
§ 21. Вимоги до виразності мовлення в різних стилях 91

ДОРЕЧНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ

95
§ 22. Стильова доречність і мовленнєва ситуація 95
§ 23. Функціональні та експресивні засоби мови 98

ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ

104
§ 24. Риторика як наука. Етапи ораторської діяльності 104
§ 25. Підготовка до публічного виступу 108
§ 26. Структурування ораторської промови 111
§ 27. Способи подання матеріалу 114
§ 28. Мовне оформлення висловлення 117
§ 29. Способи запам’ятовування промови 120
§ 30. Виступ з ораторською промовою 123

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ НАУКИ ПРО МОВУ

129
§ 31. Фонетика. Орфоепія 129
§ 32. Правопис 133
§ 33. Типи словників. Лексикологія. Фразеологія 135
§ 34. Будова слова. Словотвір 139
§ 35. Правопис 142
§ 36. Морфологія 146
§ 37. Правопис 150
§ 38. Словосполучення і речення. Члени речення 153
§ 39. Просте ускладнене речення 156
§ 40. Складне речення 159

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

164
ТЕМА 1. Діалог-дискусія. Діалог-полеміка. Діалог — обмін думками 164
ТЕМА 2. Переказ-переклад 166
ТЕМА 3. Стаття (проблемна) 168
ТЕМА 4. Усний докладний переказ прослуханого висловлення 169
ТЕМА 5. Письмовий твір про досягнення людини 170
ТЕМА 6. Усний переказ тексту з творчим завданням 171
ТЕМА 7. Резюме 173
ТЕМА 8. Звіт про виконану роботу 174
ТЕМА 9. Усний стислий переказ прослуханого висловлення 175
ТЕМА 10. План-конспект виступу 177
ТЕМА 11. Усний виступ публіцистичного характеру 179
ТЕМА 12. Виступ під час дискусії (підготовлений) 181
ТЕМА 13. Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору.  
Виступ під час дискусії (непідготовлений). Відповіді на запитання під час дискусії 182
ТЕМА 14. Бесіда, усне розгорнуте повідомлення за попередньо складеними тезами 183
ТЕМА 15. Письмовий твір про ціннісне ставлення до життя 184
ТЕМА 16. Синхронний переклад озвученого тексту 186

ДОДАТКИ

189
Додаток 1. Узагальнювальні таблиці 189
Додаток 2. Словник наголосів 200
Додаток 3. Фразеологічні синоніми 202
Додаток 4. Поширені помилки слововживання 203
Додаток 5. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань 205
Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)
Оцінити:   

Коментарі

Всього коментарів: 0