Українська мова: підручник для 4 класу

підручник 4 клас Українська мова Захарійчук 2015 рік
Захарійчук М., Мовчун А.
Видавництво: Грамота
Рік: 2015
ISBN: 978-966-349-517-0
PDF (електронна книга)
Скачати

Мовна теорія супроводжується відповідними правилами, висновками, таблицями та схемами. Використані текстоцентричні технології навчання дають змогу на основі тексту формувати в учнів мовну та мовленнєву компетентності. Уміщені художні тексти, фольклорні твори, переклади світової дитячої класики сприятимуть розвитку духовно­моральних якостей учнів, їхньої емоційної та естетичної чутливості.

МОВА І МОВЛЕННЯ

Мова — жива скарбниця історії народу 5
Розвиток мови. Застарілі й нові слова 6
Культура мовлення та спілкування 9

ТЕКСТ

Тема, основна думка і заголовок тексту 11
Тема, основна думка в текстах — розповідях, описах і міркуваннях 12
Засоби зв’язку речень у тексті 14
Поділ тексту на частини. План тексту 16
Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему 18
Текст-міркування: твердження, докази та висновки 19
Художній і науково-популярний тексти-описи 23
Замітка в газету 24

РЕЧЕННЯ

Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого 27
Головні та другорядні члени речення 28
Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за змістом малюнка 30
Зв’язок слів у реченні 31
Поширення речень словами та словосполученнями 32
Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення 34
Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники) 36
Складання речень з однорідними членами 38

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

Повторення й узагальнення вивченого про слово 42
Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки 43
Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова 44
Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого 46

ІМЕННИК

Іменник як частина мови. Повторення вивченого 48
Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників 50
Рід іменників 51
Змінювання іменників за числами 53
Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників 54
Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів) 56
Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини 58
Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини 59
Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини 61
Закінчення іменників чоловічого роду на -ар,-яр у родовому й орудному відмінках однини 63
Закінчення іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини 64
Відмінювання іменників середнього роду в однині 66
Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису 67
Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц], [с'] перед закінченням -і в іменниках різного роду 67
Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи 69
Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний 72
Відмінювання іменників у множині 73

ПРИКМЕТНИК

Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні 77
Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання з елементами міркування за прочитаним твором 79
Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях .80
Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах 81
Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами й числами 82
Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний 85
Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині 87
Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників 88
Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом 91
Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини 92
Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках 95
Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький, -зький 97
Відмінювання прикметників у множині 99
Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення 102
Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст 103
Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом 109

ЧИСЛІВНИК

Числівник як частина мови 110
Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників 112
Відмінкові форми окремих числівників 114
Словесні формули на означення часу протягом доби 116

ЗАЙМЕННИК

Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті 118
Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст 121
Особові займенники 121
Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини 123
Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини 126
Уживання займенників із прийменниками 127
Урок розвитку писемного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка 131

ДІЄСЛОВО

Дієслово як частина мови. Повторення вивченого 134
Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів 136
Побудова речень з однорідними присудками 139
Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) про ситуацію з життя класу 140
Неозначена форма дієслова 142
Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами 144
Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами 146
Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами 147
Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом) 149
Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами 150
Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу 153
Урок розвитку писемного мовлення. Написання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали 157
Дієслова на -ся 162

ПРИСЛІВНИК

Прислівник як частина мови 166
Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту 168
Зв’язок прислівників із дієсловами 168
Прислівники, близькі й протилежні за значенням 172
Поширення речень прислівниками 173
Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками 174
Урок розвитку писемного мовлення. Привітання до Дня матері 176
Спостереження за роллю прислівників у тексті 177
Вибір прислівників, що відповідають меті й типу висловлювання 178

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Що ми знаємо про текст, речення, слово 180
Що ми знаємо про іменник і прикметник 181
Що ми знаємо про займенник і числівник 182
Що ми знаємо про дієслово та прислівник 184
Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) з елементами опису 185