Рейтинг: 3.8 з 5 (43 голос.)

Українська мова: підручник для 5 класу

підручник 5 клас Українська мова Єрмоленко 2013 рік
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-349-402-9
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови. Це відомості про словосполучення і речення, звукову й графічну будову слова, інформація про лексикологію, словники, а також зв'язну мову. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю.

Звернення до учнів 3

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 1. Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова — державна мова України 5
§ 2. Частини мови. Основні способи їх розпізнавання 9
§ 3. Іменник 13
§ 4. Прикметник 20
§ 5. Числівник 24
§ 6. Займенник 27
§ 7. Дієслово 30
§ 8. Прислівник 35
§ 9. Прийменник 39
§ 10. Сполучник 42
Завдання для самоперевірки 46

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 11. Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні 49
§ 12. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок) 52
§ 13. Речення з одним головним членом 57
§ 14. Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення 60
§ 15. Другорядні члени речення 63
§ 16. Речення з однорідними членами 67
§ 17. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення 71
§ 18. Звертання. Роль звертань у реченні 74
§ 19. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами 78
§ 20. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком 82
§ 21. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові 86
§ 22. Діалог. Тире при діалозі 90
Основні поняття до розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації» 94
Завдання для самоперевірки 95

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 23. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки 97
§ 24. Приголосні тверді і м’які 101
§ 25. Дзвінкі і глухі приголосні 103
§ 26. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ 106
§ 27. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ 109
§ 28. Склад. Основні правила переносу слів 113
§ 29. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник 116
§ 30. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником 120
§ 31. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів 122
§ 32. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом 126
§ 33. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків 128
§ 34. Спрощення в групах приголосних 131
§ 35. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] 134
§ 36. Чергування [о], [е] з [і] 138
§ 37. Букви е, о після ж, ч, ш 141
§ 38. Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів 144
§ 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків 146
§ 40. Основні випадки чергування у — в, і — й 149
§ 41. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака 152
§ 42. Сполучення йо, ьо 155
§ 43. Правила вживання апострофа 157
§ 44. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків 161
§ 45. Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів 164
Основні поняття до розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» 169
Завдання для самоперевірки 170

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова 174
§ 47. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Тлумачний і перекладний словники 177
§ 48. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова 180
§ 49. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів 184
§ 50. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів 186
§ 51. Омоніми 189
§ 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови 191
Основні поняття до розділу «Лексикологія» 196
Завдання для самоперевірки 196

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

§ 53. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова 199
§ 54. Форми слова. Змінні і незмінні слова 202
§ 55. Вимова і написання префікса з- (зі-, с-) 205
§ 56. Вимова і написання префіксів роз-, без- 208
§ 57. Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі- 210
Основні поняття до розділу «Будова слова. Орфографія» 214
Завдання для самоперевірки 215

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 58. Мова і розмова. Загальне уявлення про спілкування і мовну діяльність 217
§ 59. Аудіювання, читання, говоріння, письмо 219
§ 60. Спілкування як важливий складник культури людини 224
§ 61. Текст. Основні ознаки тексту 227
§ 62. Структура тексту. Тема, мікротема, тематичне речення. Простий план завершеного тексту 230
§ 63. Мовні стилі. Належність висловлювання до певного стилю. Характерні ознаки мовних стилів 233
§ 64. Типи висловлювання: розповідь, опис, роздум 238
§ 65. Усний і письмовий докладні перекази художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини 242
§ 66. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета 246
§ 67. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму 247
§ 68. Усний докладний переказ тексту наукового стилю 249
§ 69. Діалог. Різновиди діалогів. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування 252
§ 70. Твір-опис предмета в художньому і науковому стилях 256
§ 71. Твір-опис тварини в художньому і науковому стилях 261
§ 72. Відповідь на уроках (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі 264
§ 73. Усний відгук на відповідь однокласника. Доброзичливий критик 266
§ 74. Твір-розповідь про випадок із життя на основі власного досвіду в художньому стилі 267
§ 75. Письмовий твір-роздум у художньому стилі 270
§ 76. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру 273
§ 77. Ділові папери. Написання листів. Адреса 275

Додатки

Додаток 1. З орфографічного словника 278
Додаток 2. З орфоепічного словника 280
Додаток 3. Зі словника іншомовних слів 282
Додаток 4. Із тлумачного словника 284
Додаток 5. З етимологічного словника 286
Додаток 6. Зі словника синонімів 287
Додаток 7. Зі словника антонімів 289

Коментарі

Всього коментарів: 0