1. Підручники
  2. 6 клас
  3. Українська мова

Українська мова: підручник для 6 класу

підручник 6 клас Українська мова Єрмоленко 2014 рік
Єрмоленко С., Сичова В., Жук М.
  • Видавництво: Грамота
  • Рік: 2014
  • ISBN: 978-966-349-466-1
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови. У ньому подано відомості з лексикології та фразеології, інформацію про способи словотворення в українській мові. Окремі розділи присвячені розгляду частин мови — іменника, прикметника, числівника, займенника. Значну увагу приділено розвиткові зв'язної мови. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю.

Від авторів 3
§ 1 Краса і багатство української мови 4

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

8
§ 2 Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення 9
§ 3 Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні 11
§ 4 Складне речення. Розділові знаки в складному реченні 15
§ 5 Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі 17
§ 6 Текст. Структура тексту 20
§ 7 Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловий стиль тексту 24
Завдання для самоперевірки 27

ЛЕКСИКОЛОПЯ, ФРАЗЕОЛОГІЯ

29
§ 8 Групи слів за походженням 30
§ 9 Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів 34
§ 10 Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизми), неологізми 38
§ 11 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова 43
§ 12 Діалектні слова 46
§ 13 Професійні слова і терміни. Просторічні слова 49
§ 14 Офіційно-ділова лексика 53
§ 15 Фразеологізми. Словник фразеологізмів 55
§ 16 Джерела українських фразеологізмів 58
§ 17 Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів 62
Завдання для самоперевірки 66

СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ

68
§ 18 Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення 69
§ 19 Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова 72
§ 20 Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -цький. Зміни приголосних при творенні прикметників, що мають буквосполучення -чи-, -ши- 75
§ 21 Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) 77
§ 22 Складні слова. Сполучні о, є, є в складних словах 79
§ 23 Правопис складних слів разом і через дефіс 81
§ 24 Написання слів з пів- 83
§ 25 Творення і правопис складноскорочених слів 84
Завдання для самоперевірки 86

ІМЕННИК

88
§ 26 Загальна характеристика частин мови 89
§ 27 Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 90
§ 28 Іменники — назви істот і неістот 93
§ 29 Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і ланки у власних назвах 96
§ 30 Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників 100
§ 31 Число іменників 104
§ 32 Відмінки іменників 107
§ 33 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни 110
§ 34 Відмінювання іменників І відміни 113
§ 35 Відмінювання іменників II відміни 116
§ 36 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку 119
§ 37 Відмінювання іменників III та IV відміни 123
§ 38 Особливості написання іменників у кличному відмінку 126
§ 39 Відмінювання іменників, що мають форму лише множини 129
§ 40 Особливості творення іменників. Правопис складних іменників 131
§ 41 Не з іменниками 135
§ 42 Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) 137
§ 43 Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникової форми 140
Завдання для самоперевірки № 1 143
Завдання для самоперевірки № 2 145

ПРИКМЕТНИК

146
§ 44 Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника 147
§ 45 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні 153
§ 46 Ступені порівняння якісних прикметників 157
§ 47 Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м’якої групи 163
§ 48 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники 167
§ 49 Написання прикметникових суфіксів 173
§ 50 Написання не з прикметниками 176
§ 51 Написання -н- і -нн- у прикметниках 179
§ 52 Написання складних прикметників разом і через дефіс 181
§ 53 Написання прізвищ прикметникової форми 184
Завдання для самоперевірки № 1 188
Завдання для самоперевірки № 2 189

ЧИСЛІВНИК

191
§ 54 Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 192
§ 55 Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні та складені 194
§ 56 Відмінювання і правопис кількісних (власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників 199
§ 57 Відмінювання і правопис порядкових числівників 204
Завдання для самоперевірки 207

ЗАЙМЕННИК

209
§ 58 Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 210
§ 59 Розряди займенників за значенням 214
§ 60 Відмінювання займенників 217
§ 61 Правопис займенників 226
Завдання для самоперевірки 227

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

229
§ 62 Мова і розмова. Загальне уявлення про ситуацію спілкування 230
§ 63 Складання і розігрування діалогів до запропонованої ситуації 232
§ 64 Мовні стилі (повторення). Мовні жанри офіційно-ділового стилю: план роботи, оголошення 234
§ 65 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 237
§ 66 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 240
§ 67 Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму 243
§ 68 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення 245
§ 69 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму 247
§ 70 Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 248
§ 71 Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням 250
§ 72 Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Складний план готового тексту. Простий план власного висловлювання 251
§ 73 Усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень 253
§ 74 Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень 255
§ 75 Усний твір-оповідання за жанровою картиною 256
§ 76 Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі 257
§ 77 Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень 258
§ 78 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною 259
§ 79 Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень 261
§ 80 Письмовий твір-оповідання на основі побаченого 263
§ 81 Замітка в газету — роздум про вчинки людей 265
Додаток
Відповіді до кросвордів, ребусів, загадок і головоломок 267