Фізика : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Фізика Сиротюк 2015 рік
Сиротюк В.
Видавництво: Генеза
Рік: 2015
ISBN: 978-966-11-0623-8
PDF (електронна книга)
Скачати

Матеріал підручника скомпоновано в чотири розділи. Пояснення навчального матеріалу супроводжується спостереженнями, дослідами та завданнями практичного спрямування, а завершується запитаннями для самоперевірки. У підручнику є фізичні задачі різних рівнів складності, завдання творчого характеру та практичного спрямування, тестові завдання.

Юні друзі! 3
Вступ 4

Роздiл 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

§ 1. Що вивчає фізика 6
§ 2. Спостереження. Досліди. Науковий експеримент. Теорія 8
§ 3. Фізичні явища, процеси і тіла 10
§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання 11
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу 13
§ 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин 15
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів 17
Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами 19
§ 6. Розвиток вчення про будову речовини 19
§ 7. Будова речовини 22
§ 8. Молекули 24
§ 9. Атоми. Ядерна модель атома. Йони 26
§ 10. Рух і взаємодія молекул 28
§ 11. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини 32
§ 12. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики 33
§ 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві 37

Роздiл 2. Механічний рух

§ 14. Механічний рух. Відносність руху 48
§ 15. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка 50
§ 16. Траєкторія. Шлях. Переміщення 51
§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху 54
§ 18. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху 57
§ 19. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху 59
§ 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу 65
Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху тіла по колу 68
§ 21. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники 69
Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника 73

Роздiл 3. Взаємодія тіл. Сила

§ 22. Взаємодія тіл. Явище інерції 80
§ 23. Інертність тіла. Маса тіла 83
Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування 87
§ 24. Густина речовини 88
Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин 90
§ 25. Сила 94
§ 26. Сила тяжіння 95
§ 27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість 98
§ 28. Динамометри. Вимірювання сил 102
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл 103
§ 29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання 107
Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання 110
§ 30. Додавання сил. Рівнодійна сил 111
§ 31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску 116
§ 32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля 121
§ 33. Гідравлічні машини 124
§ 34. Сполучені посудини 129
§ 35. Атмосферний тиск. Барометри 132
§ 36. Манометри 138
§ 37. Рідинні насоси 139
§ 38. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда 144
§ 39. Умови плавання тіл 147
Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла 152

Роздiл 4. Механічна робота та енергія

§ 40. Механічна робота 163
§ 41. Потужність 165
§ 42. Механічна енергія та її види 170
§ 43. Закон збереження та перетворення енергії в механічних процесах 175
§ 44. Машини та механізми 181
§ 45. Прості механізми 184
§ 46. Момент сили. Умови рівноваги важеля 188
Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля 190
§ 47. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів 191
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини 192

Фізичні задачі навколо нас

206
Словник фізичних термінів 216
Відповіді до задач і вправ 222
Предметно-іменний покажчик 230
Як організувати своє навчання 232