Хімія : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Хімія Ярошенко 2015 рік
Ярошенко О.
Українська мова навчання
Видавництво: Сиция
Рік: 2015
ISBN: 978-966-2542-93-6
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник має три великі розділи, які, у свою чергу, поділено на параграфи. Значну увагу в підручнику приділено формуванню у школярів навичок безпечного поводження з хімічними речовинами під час проведення практичних робіт.

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії 8
§ 2. Хімічний кабінет, правила поведінки та безпеки під час роботи в ньому. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом 13
§ 3. Правила роботи з пробірками і нагрівними приладами 19
§ 4. Практичне використання знань про обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд 24
Практична робота № 1 25

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§ 5. Фізичні тіла і речовини. Матеріали 30
§ 6. Фізичні властивості речовин 30
§ 7. Як досліджують речовини 40
§ 8. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей 45
§ 9. Розділення неоднорідної суміші 61
Практична робота № 2 61
§ 10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент 64
§ 11. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів 68
§ 12. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 61
§ 13. Хімічні формули речовин 65
§ 14. Прості речовини. Метали й неметали, металічні й неметалічні елементи 68
§ 15. Складні речовини. Багатоманітність речовин 73
§ 16. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента у складній речовині 78
§ 17. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю 83
§ 18. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв’язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю 87
§ 19. Фізичні та хімічні явища 90
§ 20. Дослідження фізичних і хімічних явищ 96
Практична робота № 3 96

ТЕМА 2. КИСЕНЬ

§ 21. Повітря, його склад і властивості 100
§ 22. Оксиген і кисень. Поширення Оксигену і кисню в природі 105
§ 23. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій 109
§ 24. Схема хімічної реакції. Рівняння реакцій 112
§ 25. Добування та збирання кисню. Поняття про каталізатори 117
§ 26. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності 122
Практична робота №4 124
§ 27. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення 125
§ 28. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння 129
§ 29. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню 134
§ 30. Проблема чистого повітря 138

ТЕМА 3. ВОДА

§ 31. Вода, склад її молекули, поширення у природі, фізичні властивості 144
§ 32. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина 148
§ 33. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини 163
§ 34. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині 167
§ 36. Виготовлення розчину 160
§ 36. Взаємодія води з оксидами 164
§ 37. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі 169
§ 38. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення 173

УЗАГАЛЬНИМО ВИВЧЕНЕ

178

ДОДАТОК І ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ХІМІЧНОЇ НАУКИ

183

ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

188