Українська мова : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Українська мова Горошкіна 2015 рік
Горошкіна О., Попова Л.
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 2015
ISBN: 978-966-389-349-55
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови. Це відомості про словосполучення й речення, звукову й графічну будову слова, інформація про лексикологію, словники, а також зв’язну мову. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення й відчуття стилю.

Від авторів 4

ВСТУП

§ 1 Літературна норма української мови 5

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 2 Частини мови. Правопис частин мови. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях 8
§ 3 Повторення й поглиблення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту 13
§ 4 Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом 17

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Дієслово
§ 5 Дієслово: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 19
§ 6 Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль 23
§ 7 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то 26
§ 8 Неозначена форма та особові форми 30
§ 9 Письмовий портретний нарис у публіцистичному стилі 32
§ 10 Доконаний і недоконаний види дієслова 34
§ 11 Часи дієслів. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час 38
§ 12 Дієслова І і II дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу 44
§ 13 Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини, виконання дій, роздуму дискусійного характеру 50
§ 14 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного й наказового способів 52
§ 15 Безособові дієслова 56
§ 16 Способи творення дієслів 58
§ 17 Правопис дієслів. Не з дієсловами (повторення). Правопис -ться, -шся в кінці дієслів. Літери е,и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідміни, ь у дієсловах наказового способу 59
§ 18 Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю мовлення 66
Дієприкметник
§ 19 Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 68
§ 20 Активні й пасивні дієприкметники 74
§ 21 Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис суфіксів дієприкметників 77
§ 22 Відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу. Правопис відмінкових закінчень дієприкметників 82
§ 23 Докладний усний переказ розповідного тексту (художнього стилю) з елементами опису зовнішності людини 84
§ 24 Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки в реченнях із дієприкметниковими зворотами 86
§ 25 Безособові дієслівні форми на -но, -то 89
§ 26 Н у дієприкметниках і нн у прикметниках дієприкметникового походження 91
§ 27 Не з дієприкметниками 93
§ 28 Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі (письмовий) 95
Дієприслівник
§ 29 Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 99
§ 30 Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного й доконаного виду, їх творення 102
§ 31 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику 105
§ 32 Не з дієприслівниками 108
§ 33 Анотація 109
Прислівник
§ 34 Прислівник. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 114
§ 35 Розряди прислівників 117
§ 36 Ступені порівняння прислівників 119
§ 37 Правопис прислівників на -о ,-е, утворених від прикметників і дієприкметників 121
§ 38 Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення з елементами роздуму 123
§ 39 Букви н і нн у прислівниках 124
§ 40 Не і ні з прислівниками 126
§ 41 І та и в кінці прислівників 128
§ 42 Написання прислівників окремо, разом і через дефіс. Написання прислівникових словосполучень типу раз у раз, з дня на день 131
§ 43 Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій у художньому стилі 137

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§44 Службові частини мови 141
Прийменник
§ 45 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні та реченні. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника 142
§ 46 Види прийменників за будовою 146
§ 47 Написання прийменників разом, окремо і через дефіс 148
§ 48 Твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі (приготування обіду, моделювання, малювання, шиття, вишивання тощо) 152
Сполучник
§ 49 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою та походженням 153
§ 50 Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності 158
§ 51 Написання сполучників разом і окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів 162
§ 52 Розписка 167
Частка
§ 53 Частка як службова частина мови 168
§ 54 Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки 171
§ 55 Написання не і ні з різними частинами мови (узагальнення) 172
§ 56 Усний твір-опис дій на основі власних спостережень у художньому стилі 176
Вигук
§ 57 Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома та знак оклику у вигуках 178
§ 58 Узагальнення та систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мовленні 183
Додаток 1 193
Додаток 2 196
Орфографічний словник 196
Тлумачний словник 199
Словник синонімів 208
Фразеологічний словник 211
Словник наголосів 212