Рейтинг: 4.3 з 5 (3 голос.)

Географія : підручник для 8-го класу

підручник 8 клас Географія Масляк 2016 рік
Видавництво: Аксіома
Рік:
ISBN: 978-966-496-362-3
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник з географії для учнів 8-го класу «Україна у світі: природа, населення» продовжує лінію новостворених підручників за оновленою програмою МОН України. У підручнику доступно та цікаво представлено особливості природних умов і ресурсів нашої країни, які є передумовою розвитку економіки та фундаментом життєдіяльності її населення. Характеристику населення України представлено на тлі населення світу, основних тенденцій щодо його природного та механічного руху.

Дорогі друзі! 3
Як працювати з підручником 4

ВСТУП

§ 1. Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації 7
§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження 10

РОЗДІЛ I. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

Тема 1. Географічна карта
§ 3. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах 16
§ 4. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах 21
§ 5. Класифікація карт. Навчальні, електронні карти та атласи. Картографічні інтернет-джерела 24
§ 6. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи. 29
Тема 2. Топографічні карти
§ 7. Читання та практичне використання топографічних карт 32
§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту 37

РОЗДІЛ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 9. Політична карта світу. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні 45
§ 10. Географічне положення України 50
§ 11. Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи 53
Тема 2. Формування території України
§ 12. Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою 58
Тема 3. Україна на карті годинних поясів
§ 13. Міжнародна система відліку часу 63
§ 14. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні 66

РОЗДІЛ III. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 15. Форми земної поверхні. Карта «Фізична поверхня» 72
§ 16. Геологічна історія Землі 76
§ 17. Основні тектонічні структури. Зв’язок рельєфу з тектонічними структурами 80
§ 18. Геологічна будова України. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини 84
§ 19. Формування рельєфу. Рельєфотвірні чинники і процеси. Рельєф і діяльність людини 88
§ 20. Корисні копалини України, їх класифікація та закономірності поширення. Паливні корисні копалини 92
§ 21. Рудні та нерудні корисні копалини. Мінеральні води та грязі 97
§ 22. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. 100
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси
§ 23. Кліматотвірні чинники 104
§ 24. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. Кліматичні показники та їх розподіл в Україні 107
§ 25. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта 111
§ 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища 114
§ 27. Метеорологічна служба. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами 117
§ 28. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря 120
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси
§ 29. Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини 126
§ 30. Основні річкові басейни та системи України 129
§ 31. Вплив рельєфу на річки. Падіння, похил річки. Річковий стік. Живлення і режим річок 132
§ 32. Характеристика Озер України 136
§ 33. Болота. Водосховища та канали 139
§ 34. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони 142
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 35. Умови ґрунтоутворення. Закономірності поширення ґрунтів 146
§ 36. Ґрунтові ресурси України. Раціональне використання та охорона ґрунтових ресурсів 149
Тема 5. Рослинність
§ 37. Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. 153
§ 38. Червона та Зелена книги України. Охорона і відтворення рослинних ресурсів 158
Тема 6. Тваринний світ України
§ 39. Різноманітність тваринного світу. Вплив людини на тваринний світ України 162
§ 40. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. 166
Тема 7. Ландшафти України
§ 41. Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природних ландшафтів 169
§ 42. Антропогенні ландшафти 172
§ 43. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність 175
§ 44. Природні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів 177
§ 45. Природні зони України: лісостеп 183
§ 46. Природні зони України: степова зона 187
§ 47. Використання та охорона рівнинних ландшафтів 190
§ 48. Гірські ландшафти Українських Карпат 194
§ 49. Гірські ландшафти Кримських гір 201
§ 50. Чорне та Азовське моря. 205
Тема 8. Природокористування
§ 51. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості. 210
§ 52. Використання природно-ресурсного потенціалу України 214
§ 53. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. 219

РОЗДІЛ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси і статево-віковий склад населення України та світу
§ 54. Кількість населення у світі та Україні. Природний рух, міграції, міграційна політика 229
§ 55. Статево-віковий склад і тривалість життя. 234
§ 56. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика 238
§ 57. Механічний рух населення: основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. 242
§ 58. Українська діаспора 247
Тема 2. Розселення населення
§ 59. Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні 254
§ 60. Міські та сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське та сільське населення. 258
§ 61. Урбанізація. Міські агломерації. 264
§ 62. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація 267
Тема 3. Етнічний склад населення
§ 63. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні і багатонаціональні країни 270
§ 64. Національний склад населення України 273
§ 65. Національні меншини та етнічні групи 277
Тема 4. Релігійний склад населення
§ 66. Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні 282
Тема 5. Зайнятість населення у світі та Україні
§ 67. Трудові ресурси. Економічно активне населення 287
§ 68. Зайнятість населення 290

Коментарі

Всього коментарів: 0