1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Географія

Географія: підручник для 8-го класу

підручник 8 клас Географія Пестушко 2016 рік
Пестушко В., Уварова Г., Довгань А.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-966-11-0705-1
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Шановні юнаки і дівчата! 3
Вступ 5
§ 1. Що вивчає географія України 5
§ 2. Географічні відомості про Україну в минулому. Сучасні географічні дослідження 7

Розділ 1. ГЕОГРАФІЧНА КАРТА ТА РОБОТА З НЕЮ

Тема 1. Географічна карта  
§ 3. Зображення України в картографічних творах 12
§ 4. Картографічні проекції, способи картографічного зображення. Класифікація карт 15
§ 5. Навчальні карти та атласи. Національний атлас України. Електронні карти. Географічні інформаційні системи 20
Тема 2. Топографічні карти  
§ 6. Топографічні карти 25
§ 7. Читання і практичне використання топографічних карт 28
§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту 32

Розділ 2. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу  
§ 9. Політична карта світу. Державний лад. Державний лад в Україні 36
§ 10. Географічне положення, державна територія та державні кордони України 40
Тема 2. Формування території України  
§ 11. Територіальні зміни меж України. Сучасний адміністративно-територіальний устрій 44
Тема 3. Україна на карті годинних поясів  
§ 12. Міжнародна система відліку часу 48
§ 13. Час в Україні 53

Розділ 3. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси  
§ 14. Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин 58
§ 15. Геологічна історія Землі. Основні тектонічні структури 63
§ 16. Геологічна будова. Вплив геологічної будови і тектоніки на діяльність людини 57
§ 17. Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини 71
§ 18. Корисні копалини України. Паливні корисні копалини 76
§ 19. Рудні й нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання і видобутку 79
§ 20. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів 85
Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси  
§ 21. Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна поверхня та їхня взаємодія 88
§ 22. Кліматотвірні чинники: циркуляція атмосфери 92
§ 23. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження 96
§ 24. Регіональні відмінності клімату 100
§ 25. Сезонні погодні умови і явища. Метеорологічна служба. Кліматичні ресурси 103
Тема 3. Води суходолу і водні ресурси  
§ 26. Поверхневі води. Річкові басейни і системи 108
§ 27. Живлення і водний режим річок. Річковий стік і річкова долина 113
§ 28. Озера і лимани. Болота 116
§ 29. Водосховища та канали. Підземні води 120
§ 30. Водні ресурси України 123
Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси  
§ 31. Умови ґрунтоутворення, структура, ґрунтові горизонти, родючість 126
§ 32. Основні типи ґрунтів, закономірності їхнього поширення. Ґрунтові ресурси 128
Тема 5. Рослинність  
§ 33. Рослинний покрив України, закономірності його поширення 132
Тема 6. Тваринний світ України  
§ 34. Різноманітність тваринного світу України, закономірності його поширення 138
Тема 7. Ландшафти України  
§ 35. Ландшафт як просторово-цілісна система 143
§ 36. Районування природних ландшафтів 146
§ 37. Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність 151
§ 38. Природні зони України. Зони мішаних і широколистих лісів 154
§ 39. Лісостепова природна зона 158
§ 40. Степова природна зона 163
§ 41. Гірські ландшафти Українських Карпат 167
§ 42. Гірські ландшафти Кримських гір 172
§ 43. Природні умови і ресурси Чорного моря 176
§ 44. Природні умови і ресурси Азовського моря 180
Тема 8. Природокористування  
§ 45. Природно-ресурсний потенціал України та його використання 184
§ 46. Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація 187
§ 47. Природно-заповідний фонд України. Моніторинг навколишнього середовища 192

Розділ 4. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України  
§ 48. Кількість населення. Природний рух населення світу та України 200
§ 49. Статево-віковий склад населення світу та України. Механічний рух населення 204
§ 50. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика 209
Тема 2. Розселення  
§ 51. Густота населення у світі та Україні 213
§ 52. Міські населені пункти в Україні та країнах світу. Міське населення 216
§ 53. Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста 218
§ 54. Сільські населені пункти в Україні та країнах світу. Сільське населення 223
Тема 3. Етнічний склад населення  
§ 55. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни 226
§ 56. Національний склад населення України. Етнічні групи 229
Тема 4. Релігійний склад населення  
§ 57. Світові релігії. Релігійні вірування в Україні 232
Тема 5. Зайнятість населення у світі й Україні  
§ 58. Трудові ресурси. Економічно активне населення 235
§ 59. Зайнятість населення. Безробіття 238

Розділ 5. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку  
§ 60. Географічне положення. Адміністративно-територіальний устрій 242
Тема 2. Природа регіону  
§ 61. Природні умови і ресурси області 246
§ 62. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду 248
Тема 3. Населення регіону  
§ 63. Кількість і структура населення. Національний склад 251
§ 64. Економічно активне населення. Зайнятість населення 252
Додатки 254