1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Географія

Географія : Україна у світі: природа, населення : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Географія Топузов 2016 рік
Топузов О., Надтока О., Покась Л.
  • Видавництво: Оріон
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-617-7355-43-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

§ 1 Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України 4
§ 2 Відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження 9

ЕКСПЕДИЦІЯ І. ГЕОГРАФІЧНА КАРТАТА РОБОТА З НЕЮ

Маршрут І. Географічна карта
§ 3 Україна в картографічних творах. Види карт 16
§ 4 Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах 22
§ 5 Створення географічних карт 24
Маршрут II. Топографічні карти
§ 6 Топографічні карти та їх використання 26
§ 7 Плани міст, схеми руху транспорту 32

ЕКСПЕДИЦІЯ II. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

Маршрут І. Україна на політичній карті Європи і світу
§ 8 Політична карта світу. Державний лад країн 36
§ 9 Україна у світі 41
§ 10 Географічне положення України 43
Маршрут II. Формування території України
§ 11 Українські історичні землі 49
§ 12 Формування території України та її сучасний адміністративно-територіальний устрій 53
Маршрут III. Україна на карті годинних поясів
§ 13 Географічні особливості відліку часу. Час в Україні 56

ЕКСПЕДИЦІЯ III. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Маршрут І. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси
§ 14 Форми земної поверхні 62
§ 15 Історія формування Землі та геологічна будова 65
§ 16 Тектонічні структури на території України 70
§ 17 Сучасний рельєф України 74
§ 18 Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини 78
§ 19 Рудні та нерудні корисні копалини. Гідромінеральні багатства України 83
§ 20 Раціональне використання мінеральних ресурсів та охорона надр 86
Маршрут II. Клімат і кліматичні ресурси
§ 21 Чинники, що формують клімат України 89
§ 22 Кліматичні особливості України 94
§ 23 Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди 99
§ 24 Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я та господарську діяльність людини 102
Маршрут III. Води суходолу та водні ресурси
§ 25 Будова, типи та робота річок 104
§ 26 Річкові басейни та системи України 108
§ 27 Живлення та режим річок 111
§ 28 Озера, болота, штучні водойми України 114
§ 29 Підземні води. Використання та охорона водних ресурсів 118
Маршрут IV. Ґрунти та ґрунтові ресурси
§ 30 Ґрунти України 121
§ 31 Ґрунтові ресурси України та їх охорона 126
Маршрут V. Рослинність
§ 32 Рослинність України 129
Маршрут VI. Тваринний світ України
§ 33 Тваринний світ на території України 133
Маршрут VII. Ландшафти України
§ 34 Ландшафт як просторово-цілісна система 138
§ 35 Рівнинні ландшафти. Природні зони мішаних і широколистяних лісів, лісостепова 142
§ 36 Рівнинні ландшафти Степу 145
§ 37 Гірські ландшафти Українських Карпат та їх охорона 148
§ 38 Ландшафти Кримських гір та їх охорона 151
§ 39 Природні умови та ресурси Чорного й Азовського морів. Проблеми їх раціонального використання 153
§ 40 Антропогенні ландшафти. Природоохоронна діяльність 156
Маршрут VIII. Природокористування
§ 41 Використання природно-ресурсного потенціалу України та його наслідки 159
§ 42 Охорона природи в Україні 162
§ 43 Заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля 166

ЕКСПЕДИЦІЯ IV. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Маршрут І. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України
§ 44 Кількість населення та чинники, що на неї впливають 171
§ 45 Демографічна ситуація у світі та Україні 175
§ 46 Статево-віковий склад населення 178
§ 47 Механічний рух населення 182
Маршрут II. Розселення
§ 48 Розселення та типи населених пунктів 185
§ 49 Урбанізація 190
§ 50 Україна в урбанізованому світі XXI століття 194
Маршрут III. Етнічний склад населення
§ 51 Етнічна палітра світу 197
§ 52 Українська нація та національні меншини 200
Маршрут IV. Релігійний склад населення
§ 53 Особливості релігійного складу населення 203
Маршрут V. Зайнятість населення у світі й Україні
§ 54 Економічно активне населення та трудові ресурси світу 206
§ 55 Економічно активне населення та трудові ресурси України 208

ЕКСПЕДИЦІЯ V. ПРИРОДА ТА НАСЕЛЕННЯ СВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГІОНУ

Маршрут І. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування та розвитку
§ 56 Регіональні особливості географічних назв в Україні 212
Маршрут II. Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду
§ 57 Краєзнавчі дослідження природи 214
Маршрут III. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення
§ 58 Краєзнавчі дослідження населення 216

Словник термінів і понять

219
Додатки 221