Хімія : підручник для 8-го класу з поглибленим вивченням

підручник 8 клас Хімія Бутенко 2016 рік
Бутенко А.
Українська мова навчання
Видавництво: Гімназія
Рік: 2016
ISBN: 978-966-474-277-8
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить увесь необхідний теоретичний матеріал, передбачений чинною державною програмою, достатню кількість задач з розв’язаннями, практичні роботи з елементами дослідження, домашні досліди. Логічна послідовність. простота й наочність викладу матеріалу, високий науковий рівень, велика кількість ілюстрацій сприяють розвитку творчої діяльності учнів.

Передмова 3

РОЗДІЛ 1. ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ОСНОВНИХ ХІМІЧНИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ

§ 1. Хімія — наука про речовини та їхні перетворення. Структурні частинки речовини: молекули, атоми 5
§ 2. Хімічні елементи. Поняття про будову атома. Відносна атомна маса Прості і складні речовини. Атоми як форма існування хімічних елементів 7
§ 3. Хімічні формули. Валентність елементів. Відносна молекулярна маса речовини за її формулою 10
§ 4. Фізичні і хімічні явища Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння 15
§ 5. Масова частка елемента в складній речовині та розчиненої речовини в розчині 18
§ 6. Поняття про оксиди, кислоти, основи, солі, індикатори 22
Тестові завдання 25
Найважливіше в розділі 1 28

РОЗДІЛ 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

 
§ 7. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні та інертні елементи й галогени 30
§ 8. Періодичний закон. Створення періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва 33
§ 9. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 38
§ 10. Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда. Фізичний зміст періодичного закону 42
§ 11. Склад атомних ядер. Атомний номер елемента — заряд ядра його атома 44
§ 12. Ізотопи стабільні і радіоактивні 47
§ 13. Рух електронів в атомі. Електронні орбіталі, їхні форми 51
§ 14. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 53
§ 15. Енергетичні рівні й під рівні. Стан електронів в атомі 57
§ 16. Електронні структури атомів. Принципи мінімальної енергії та Паулі. Правила Клечковського й Хунда 63
§ 17. Порядок заповнення енергетичних рівнів елементів великих періодів. Довга форма періодичної системи хімічних елементів. Поняття про радіус атома 71
§ 18. Характеристика елемента за місцем у періодичній системі та будовою атома 78
§ 19. Значення періодичного закону для наукового розуміння природи та розвитку науки 81
Тестові завдання 83
Найважливіше в розділі 2 86

РОЗДІЛ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

§ 20. Природа хімічного зв’язку 88
§ 21. Утворення неполярного ковалентного зв’язку. Електронні та структурні формули молекул речовин 91
§ 22. Полярний ковалентний зв’язок. Полярність, довжина, напрямленість ковалентного зв’язку 95
§ 23. Йонний зв’язок 103
§ 24. Кристалічна будова речовини 107
§ 25. Поняття про енергію йонізації та спорідненість до електрона 114
§ 26. Валентність атомів елементів з точки зору електронних структур атомів та утворення хімічних зв’язків 117
§ 27. Ступінь окиснення 121
Тестові завдання 125
Найважливіше в розділі 3 128

РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

§ 28. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини 130
§ 29. Молярна маса речовини 133
§ 30. Розрахункові задачі: обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини 138
§ 31. Розрахункові задачі: обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси й кількості речовини 141
§ 32. Молярний об’єм газів. Закон Авогадро 146
§ 33. Відносна густина газів 149
§ 34. Розрахункові задачі: виведення найпростіших формул речовин за даними кількісного аналізу 154
Тестові завдання 156
Найважливіше в розділі 4 159

РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 35. Оксиди: їхній склад, назви та фізичні властивості 160
§ 36. Особливості взаємодії оксидів з водою та їхня класифікація 164
§ 37. Хімічні властивості оксидів: взаємодія кислотних оксидів з лугами та основних оксидів з кислотами 168
§ 38. Взаємодія основних оксидів з кислотними оксидами. Поширеність оксидів у природі. Використання оксидів 171
§ 39. Загальні способи добування оксидів 176
§ 40. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій 179
§ 41. Склад кислот 182
§ 42. Назви кислот 185
§ 43. Класифікація кислот і їхні фізичні властивості 188
§ 44. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами й основами 192
§ 45. Хімічні властивості кислот: взаємодія із солями 195
§ 46. Взаємодія кислот з металами 198
§ 47. Витискувальний ряд металів. Заходи безпеки під час роботи з кислотами 200
§ 48. Загальні способи добування кислот. Використання кислот 205
§ 49. Основи: їхній склад, номенклатура, класифікація 208
§ 50. Фізичні властивості основ. Заходи безпеки під час роботи з лугами 211
§ 51. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотними оксидами 212
§ 52. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотами 216
§ 53. Хімічні властивості основ: взаємодія із солями та розкладання внаслідок нагрівання 220
§ 54. Загальні способи добування основ. Використання основ 223
§ 55. Поняття про амфотерні оксиди та гідроксиди 226
§ 56. Зміна характеру оксидів, основ та кислот, утворених елементами другого та третього періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва зі зростанням заряду ядра атомів 232
§ 57. Солі: їхній склад і класифікація 234
§ 58. Назви солей та їхні фізичні властивості 237
§ 59. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення 240
§ 60. Хімічні властивості середніх солей 243
§ 61. Хімічні властивості солей: взаємодія з кислотами та між собою 245
§ 62. Способи одержання солей 248
§ 63. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук 251
§ 64. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів або продуктів реакції за відомими даними про реагенти, один з яких узятий з надлишком 256
Тестові завданим 260
Найважливіше в розділі 5 263