Хімія : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Хімія Ярошенко 2016 рік
Ярошенко О.
Українська мова навчання
Видавництво: Оріон
Рік: 2016
ISBN: 978-617-7355-25-9
PDF (електронна книга)
Скачати

У підручнику чітко, логічно та доступно пояснюється новий матеріал, наведено достатньо прикладів із практичного застосування хімічних знань. Це робить підручник доступним для учнів із різним рівнем навчальних досягнень. Для глибшого опанування хімії стане у пригоді додаткова інформація рубрики «Сторінка ерудита», практико-орієнтовані завдання рубрики «Хімія — це життя: сторінка природодослідника», спеціальна «Медіасторінка».

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ

§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула 7
§ 2. Фізичні й хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій 14
§ 3. Поняття про розчини. Масова частка розчиненої речовини в розчині 21

Тема 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів 27
§ 5. Поняття про родину лужних хімічних елементів 31
§ 6. Поняття про галогени й інертні елементи 36
§ 7. Періодичний закон Д. І. Менделєєва 43
§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів 48
§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне й нуклонне числа 55
§ 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону 62
§ 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні 68
§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома 73
§ 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів 77
§ 14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів 82
§ 15. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома 86
§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома 93
§ 17. Значення періодичного закону 96

Тема 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

§ 18. Природа хімічного зв’язку й електронегативність елементів 101
§ 19. Ковалентний зв’язок, його утворення й види 107
§ 20. Йони. Йонний зв’язок, його утворення 112
§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою 115
§ 22. Кристалічні ґратки 120
§ 23. Виконання завдань різної складності 125

Тема 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро 128
§ 25. Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою 133
§ 26. Молярний об’єм газів . Закон Авогадро. Обчислення з його використанням 138
§ 27. Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів 143
§ 28. Взаємозв’язок між фізичними величинами 148
§ 29. Виконання завдань різної складності 151

Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 30. Поняття про оксиди. Номенклатура і фізичні властивості оксидів 154
§ 31. Склад і номенклатура основ. Фізичні властивості основ 159
§ 32. Поняття про кислоти 163
§ 33. Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів 168
§ 34. Поняття про солі 173
§ 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індикатори утворених продуктів реакції 179
§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів 186
§ 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій 193
§ 38. Хімічні властивості основ 199
§ 39. Амфотерні оксиди і гідроксиди та їхні хімічні властивості 204
§ 40. Хімічні властивості кислот 209
§ 41. Хімічні властивості середніх солей 214
§ 42. Загальні способи добування неорганічних речовин 219
§ 43. Генетичні зв’язки між простими речовинами й основними класами неорганічних сполук 223
§ 44. Значення хімічного експерименту як джерела знань. Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук 228
§ 45. Експериментальні задачі. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач 231
§ 46. Залежність властивостей елементів і їхніх сполук від електронної будови атомів 235
§ 47. Поширеність у природі й використання оксидів, кислот, основ 240
§ 48. Поширеність у природі й використання середніх солей 246
§ 49. Виконання комбінованих завдань 251

ДОДАТКИ

Відповіді до розрахункових задач 253
Предметний покажчик 254
Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей 255