1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Українська мова

Рідна мова: Підручник для 8 класу

підручник 8 клас Українська мова Єрмоленко 2008 рік
Єрмоленко С., Сичова В.
  • Видавництво: Грамота
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-349-140-Х
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

§1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§2. Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Звертання. Вставні слова
§3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§4. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова. Види підрядного зв’язку слів у словосполученні
§5. Речення. Види речень за метою висловлювання і за емоційним забарвленням
§6. Просте і складне речення. Двоскладне й односкладне речення
§7. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§8. Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок
§9. Форми вираження підмета
§10. Простий і складений присудок. Дієслівний складений присудок
§11. Іменний складений присудок. Тире між підметом і присудком
§12. Другорядні члени речення. Означення — другорядний член речення
§13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки
§14. Додаток — другорядний член речення
§15. Обставина — другорядний член речення. Види обставин
§16. Порівняльний зворот. Уживання розділових знаків у реченнях з порівняльним зворотом

ОДНОСКЛАДНЕ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ

§17. Головний член односкладного речення
§18. Односкладне означено-особове речення
§19. Односкладне узагальнено-особове речення
§20. Односкладне неозначено-особове речення
§21. Односкладне безособове речення
§22. Односкладне називне речення
§23. Односкладне речення як частина складного речення
§24. Повне і неповне речення. Тире в неповному реченні

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§25. Однорідні члени речення. Зв’язок і розділові знаки між однорідними членами речення
§26. Однорідні й неоднорідні означення
§27. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

§28. Речення зі звертаннями. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні
§29. Речення зі вставними словами (словосполученнями, реченнями). Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях)

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

§30. Поняття про відокремлені другорядні члени та уточнювальні члени речення. Розділові знаки при уточнювальних членах
§31. Відокремлені означення (узгоджені, неузгоджені)
§32. Відокремлені прикладки
§33. Відокремлені обставини
§34. Відокремлені додатки
§35. Повторення відомостей про просте речення

ЗВ’ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§36. Повторення про зв’язну мову, текст, стилі, типи і жанри висловлювання. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне
§37. Особливості опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
§38. Особливості опису пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі
§39. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
§40. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
§41. Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі
§42. Письмовий докладний переказ текст) художнього стилю із творчим завданням
§43. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки
§44. Діалог, складений на основі радіо- чи телепередачі дискусійного характеру
§45. Усний твір-опис місцевості (вулиці, міста, села) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
§46. Усний твір-опис пам’яток історії та культури за картиною в публіцистичному стилі
§47. Усне повідомлення про мову в науковому стилі: зіставлення та узагальнення матеріалу
§48. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці, села, міста), пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
§49. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)
§50. Письмовий твір-роздум на морально-етичну чи суспільну тему в публіцистичному стилі
§51. Ділові папери. Протокол

Додатки

З орфографічного словника
Зі словника синонімів
Зі словника антонімів
Із тлумачного словника
Зі словника фразеологізмів
Зі словника власних імен
Відповіді до кросвордів, ребусів і головоломок
Список скорочень