1. Підручники
  2. 9 клас
  3. Хімія

Хімія : підручник для 9 класу

підручник 9 клас Хімія Савчин 2017 рік
Савчин­ М.
  • Видавництво: Грамота
  • Рік: 2017
  • ISBN: 978-966-349-623-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Від автора 3

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Основні класи неорганічних сполук 4
§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук 8
§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини 14

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини 19
§ 5. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок 26
§ 6. Розчин та його компоненти. Розчинення як фізико-хімічний процес 31
§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини 37
§ 8. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати 43
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти 53
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах 58
Лабораторний дослід 1 61
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину 64
Лабораторний дослід 1 (продовженим) 69
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій 71
Лабораторний дослід 2 75
Лабораторний дослід 3 76
Лабораторний дослід 4 76
Практична робота 1 79
§ 13. Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену. Якісні реакції та їх застосування 81
Лабораторний дослід 5 82
Лабораторні досліди 6,7 83
Лабораторний дослід 8 84
Лабораторний дослід 9 85
Лабораторний дослід 10 86
Практична робота 2 89
Повторюємо й узагальнюємо тему 1 «Розчини» 91

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій 95
§ 15. Окисно-відновні реакції. Процеси окислення, відновлення, окисники, відновники 100
§ 16. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння 107
§ 17. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників 111
Лабораторний дослід 11 114
§ 18. Оборотні й необоротні реакції 116
Повторюємо й узагальнюємо тему 2 «Хімічні реакції» 121

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки Вуглеводні

§ 19. Особливості органічних сполук 125
§ 20. Метан як представник насичених вуглеводнів 129
§ 21. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви. Фізичні властивості гомологів метану 137
Лабораторний дослід 12 140
§ 22. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів 143
§ 23. Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях 148
§ 24. Поняття про полімери на прикладі поліетилену 151
§ 25. Поширення вуглеводнів у природі. Природні джерела вуглеводнів 156
Узагальнення знань з підтеми «Вуглеводні» 164
Оксигеновмісні органічні речовини
§ 26. Поняття про спирти. Етанол і гліцерол 167
§ 27. Етанова (оцтова) кислота: фізичні та хімічні властивості, застосування 174
Практична робота 3 178
§ 28. Поняття про вищі карбонові кислоти 179
§ 29. Жири, їх біологічна роль 184
Узагальнення знань з підтеми «Оксигеновмісні органічні речовини» 190
Вуглеводи
§ 30. Вуглеводи: глюкоза, сахароза 193
Лабораторний дослід 13 194
§ 31. Вуглеводи: крохмаль, целюлоза 198
Лабораторний дослід 14 199
Лабораторний дослід 15 199
Нітрогеновмісні органічні речовини
§ 32. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери 204
Практична робота 4 211
§ 33. Природні й синтетичні органічні сполуки 212
Узагальнення знань з підтеми «Вуглеводи» 217
Узагальнення знань з підтеми «Нітрогеновмісні органічні речовини» 218

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 34. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення 219
§ 35. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу 227
§ 36. Хімічна наука й виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені — творці хімічної науки 232
Відповіді до розрахункових задач 240
Додатки 241
Додаток 1. Відносні молекулярні маси неорганічних речовин 241
Додаток 2. Якісні реакції на катіони й аніони 242
Додаток 3. Термінологічний словник 243
Додаток 4. Предметний покажчик 249
Додаток 5. Іменний покажчик 251