Українська мова: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Українська мова Єрмоленко 2009 рік
Єрмоленко С., Сичова В.
Видавництво: Грамота
Рік: 2009
ISBN: 978-966-349-181-3
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису та пунктуації, а також розвитку зв’язної мови (мовлення). У ньому викладено зміст основних понять із синтаксису складного речення, що передбачено чинною програмою МОН України з української (рідної) мови для 12-річної школи.

§ 1. Розвиток української мови

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ВОСЬМОМУ КЛАСІ

§ 2. Просте неускладнене речення
§ 3. Просте ускладнене речення
Завдання для самоперевірки

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА

§ 4. Пряма і непряма мова як засоби відтворення чужої мови. Розділові знаки
§ 5. Заміна прямої мови непрямою
§ б. Цитата як спосіб відтворення чужої мови. Розділові знаки
§ 7. Діалог. Розділові знаки
Узагальнення до теми «Пряма і непряма мова»
Завдання для самоперевірки

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 8. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв'язком
§ 9. Складносурядне речення, ного будова і засоби зв'язку в ньому. Змістові відношення між частинами складносурядного речення
§ 10. Розділові знаки між частинами складносурядного речення
§11. Складносурядне речення і синонімічні конструкції
Узагальнення до теми «Складне речення і його ознаки»
Складносурядне речення
Завдання для самоперевірки

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 12. Складнопідрядне речення. Будова і засоби зв'язку в ньому. Розділові знаки
§ 13. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядне речення з підрядним означальним
§ 14. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним
§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні місця, часу
§ 16. Складнопідрядне речення з підрядним способу дії, міри й ступеня, з підрядним порівняльним
§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними причини мети, умови
§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними наслілковнми, допустовими
§ 19 Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки
Узагальнення до теми «Складнопідрядне речення»
Завдання для самоперевірки

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 20 Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення
§ 21. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні
§ 22 Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні
§ 23 Безсполучникові складні речення і синонімічні конструкції
Узагальнення до теми «Безсполучникове складне речення»
Завдання для самоперевірки

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО І БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

§ 24 Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку
§ 25 Використання складних речень з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку в текстах різних стилів
Узагальнення до теми «Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку»
Завдання для самоперевірки

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

§ 26. Складне синтаксичне ціле і його ознаки. Види і засоби міжфразного зв'язку
§ 27. Складне синтаксичне ціле і абзац
§ 28. Актуальне членування речені, у висловлюванні: відоме і нове
Завдання для самоперевірки

ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)

§ 29. Повторення про текст, стилі, типи і жанри висловлювання. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, навчальне, критичне
§ 30 Усний стислий переказ тексту наукового стилю
§ З1 Усний стислий переказ тексту публіцистичного стнлю
§ 32. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю
§ 33. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі декількох джерел)
§ 34 Письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю
§ 35. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
§ 36 Тези прочитаного
§ 37 Конспектування як різновид переказу почутого
§ 38 Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації (офіційна і неофіційна розмова)
§ 39 Діалог-домовленість. Обговорення самостійно обраної теми
§ 40 Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему за складним планом 
§ 41 Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну (суспільну) тему в публіцистичному стилі
§ 42. Письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
§ 43 Письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему
§ 44. Письмове оповідання на самостійно обрану тему
§ 45. Заява. Автобіографія

ДОДАТКИ

З орфографічного словника
Зі словника антонімів
Із тлумачного словника
Зі словника фразеологізмів
Зі словинка синонімів
Зі словника лінгвістичних термінів
Велика чи мала літера?
Абревіатури
Список скорочень
Відповіді до ребусів, загадок і зашифрованих речень