1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 19

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте метафори, поясніть їх роль у мовленні.

1. З розчиненого вікна чути, як тече спокійна мова. Потім слова швидшають, грубішають, висовують жала і знову добрішають, щоб згодом ударити, мов батогом, добираючись до печінок.

2. Коли молодиця була добра, слова її щебетали соловейками на калинових губах, пурхали по всій хаті, витьохкуючи та виспівуючи. Коли ж вона гнівалася, сперечалася, її язик сіпався злющим собакою на ланцюзі.

3. Знаю слова, що падають, як цегла на голову, криком тривоги краючи ночі й дні.

Метафори: тече спокійна мова; слова швидшають, грубішають, висовують жала і знову добрішають; слова її щебетали соловейками, пурхали по всій хаті, витьохкуючи та виспівуючи; язик сіпався.

Метафори активізують мислення й уяву слухача, впливають на почуття. Ефект метафори, якщо вона побудована на нових асоціаціях, завжди несе багатство смислів, дух нових відкриттів і сюрпризів. Завдання метафори спрямоване на відображення суті конфлікту, який розкривається у зіткненні персонажів.

Метафоричне мовлення не тільки гальмує дію, воно збільшує емоційну напругу художньої розповіді. Завдяки метафоричності точніше вимальовуються деталі загальної дії. Метафоричність стилю нерідко пов’язується з відображенням напруженості конфлікту.

 

Визначте у словах орфограми. Поясніть написання слів правилами.

Розчиненого — буква з у кінці префіксів роз, - без- .

Тече — чергування о-і (витікати).

Добиратися, добираючись — пишемо в корені и, якщо далі йде наголошений суфікс а.

Витьохкуючи та виспівуючи, краючи — у суфіксах дієприслівників після ч, ш завжди пишемо и.

Сперечалася — буква е у сполуках -ере, -еле).

Щебетали — букви е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів (щебет).

Соловейками, молодиця — буква о у сполуках –оро-, оло-. .

Криком, тривоги — буква и у сполуках -ри, -ли).

Швидшають, грубішають, висовують добрішають падають — уживання знака м’якшення після д, т, з, с, ц, л, н для передачі на письмі м’якості позначуваних ними приголосних у кінці слів.

 

Чи може метафора виражатися прикметником? Відповідь обґрунтуйте.

Метафора може виражатися прикметниками, які виступають у ролі метафоричних епітетів. Вони створюють емоційний настрій поезії, увиразнюють ліричний струмінь вірша.

На відміну від дієслів, прикметники у метафорі не сприяють динамізму розповіді, а навпаки — уповільнюють її, ніби створюючи атмосферу розважливості чи зосередженості на певному явищі.

Наприклад: спокійна мова, калинових губах, малиновий шум, клишонога влада, лебедина пісня, інформаційний силос, стальні нотки, крихкий баланс, залізна воля, прозорі вибори, пишногубі троянди, холодне слово, карий світ.

 

Аристотель вважав спроможність до створення метафор ознакою особливого таланту. Чи можна такий талант у собі розвинути? У який спосіб?

Вчення про метафору бере свій початок з «Поетики» старогрецького філософа Аристотеля. Під метафорою Аристотель розумів не тільки один із засобів прикрашення мови, а й особливість образного мислення людини. З того часу дослідники метафори звертають увагу передусім на естетику слова, розглядають метафору як засіб, що надає художній мові виразності, краси й чарівності.

Чи можна такий талант у собі розвинути?

Я думаю, що можна. У щоденному житті ми часто вживаємо метафори, навіть не усвідомлюючи цього: сонце сходить, дощ іде, впала роса, грізні слова, ніжка стола, голос вітру, свято душі, муки творчості, очі смутку, серпанок осені.

Метафори спираються на несподіване асоціативне поєднання понять.

То ж при уважному спостереженні за світом природи та світом людей можна розвинути у собі талант до створення метафор.