1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 6

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Ознаки якого стилю властиві кожному з речень?

1. Українська рідна мова — найцінніший спільний скарб, це Шевченка вічне слово, тиха пісня, добрий жарт. (художній стиль).

2. Мовна стійкість — це послідовне непохитне користування в щоденному спілкуванні певною мовою, незалежно від того, якою мовою спілкується співрозмовник (науковий стиль).

3. Не маючи або не виробивши мовної стійкості, молодь створює умови для формування суржику та звуження функцій української мови у спонтанному повсякденному спілкуванні. (публіцистичний стиль).

4. Нація, котра мислить про світ і себе в ньому категоріями позиченої мови, неминуче мислить несамостійно. (публіцистичний стиль).

5. Якщо ви розмовляєте з людиною мовою, яку вона розуміє, слова сягають її розуму. Якщо розмовляєте з людиною її мовою, слова торкаються серця (публіцистичний стиль).

 

Обґрунтуйте вживання в реченнях розділових знаків.

Перше речення: якщо підмет і присудок виражені іменниками в називному відмінку, між ними ставимо тире; кому ставимо між однорідними членами речення(у даному реченні присудками), не з’єднаними сполучниками.

Друге речення: тире між підметом і присудком; комою відділяємо підрядні речення, що стоять після головного.

Третє речення: ставимо кому при дієприслівниковому звороті, незалежно від його місця в реченні.

Четверте і п’яте речення: комою (комами) виділяємо підрядне речення, незалежно від його місця в реченні стосовно головного.

До запозичених слів функція та спонтанний доберіть українські відповідники.

Функція — відображення, зміни. Спонтанний — невимушений, довільний.

 

Прокоментуйте вираз: «Людина, котра знає українські слова, не може стверджувати, що вона знає мову» (За О. Яремко).

Погоджуюся з цією думкою. Значення українського слова можна легко знайти у словнику, але портрет мови роблять за фонетикою, а не лексикою. Чому за фонетикою? На слух сплутати українську з будь-якою іншою слов'янською мовою практично неможливо. Що вважати українською? Це мова ікавізму. В українській не лише старослов'янський «ять» переходить в [і] (наприклад, «хліб», але й навіть закритий [о] (наприклад «кінь»). Саме тому в нас стільки чергувань. Тобто, це абсолютно унікальне явище серед слов'янських мов. Абсолютно сміливо можна стверджувати, що всі діалекти, які вживають слова з «і» є українськими.

Те саме з [и], унікальним звуком української, якого не існує у жодній мові-сусідці. За його вимовою легко відрізниш поляка, росіянина або й білоруса. В українській — просто навала [и], у більшості випадків слов'янське "и" переходить саме в українське [и], а не в [і], як в інших слов'янських мовах.

І третій принцип — фрикативне [г]. Його мають деякі наші сусіди, зокрема словаки, білоруси та чехи, але з деякими особливостями у вимові. Є й багато інших, але ці три, як на мене, найголовніші.