1. Домашні завдання
  2. 11 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 68

Прочитайте уривок із поезії Максима Рильського. Визначте вжиті в тексті поезії тропи.

Лише дійшовши схилу віку (метафора)

Поезію я зрозумів, (метонімія)

Як простоту таку велику, (епітет)

Таке єднання точних слів, (персоніфік.)

Коли епітет б’є стрілою (персоніф.)

У саму щонайглибшу суть,

Коли дорогою прямою

Тебе метафори ведуть, (персоніф.)

Коли зринає порівняння, (персоніф.)

Як з моря синього (епітет) дельфін: (порівняння)

Адже не знає він питання,

Чом саме тут зринає він.

Слова повинні буть покірні (персоніф.)

Чуттям і помислам твоїм,

І рими мусять бути вірні, (персоніф.)

Як друзі в подвигу святім (епітет).

 

Поясніть, що об’єднує поезію та риторику.

Поезія та риторика тісно поєднані, оскільки риторика багата на мовні та мовленнєві фігури, призвані надати тексту переконливості. Художня мова й представлений нею зміст є сферою компетенції риторики, а описана цією мовою та розташована за нею художня реальність є сферою компетенції поетики.

 

Яка роль тропів у художній літературі?

Художня література змальовує життя в яскравих образах. Її інструмент – слово, яке може мати пряме і переносне значення. У ньому також розрізняють основні та вторинні ознаки. Так, основне значення слова «серце» – центральний орган кровоносної системи у вигляді м'язового мішка, ритмічні скорочення якого забезпечують кровообіг (у людини — з лівого боку грудної порожнини). Це пряме значення слова. Але в цьому слові неважко знайти інші різноманітні ознаки та властивості.

Серце — вірне, добре, хворе, щире, велике. Це його вторинні характеристики. Згадане слово може вживатися як у своєму основному значенні, так і у вторинному.

Вторинне значення слова, коли його зіставити з іншим словом, дає нові, часто несподівані відтінки значення. Вживання слова в одному з його вторинних значень для характеристики іншого явища називається переносним значенням слова. Отже, тропи – це слова, вжиті в переносному значенні. Вони характерні й для розмовної мови. Наприклад, ми часто кажемо «хвіст колони», «в глибині серця», «серце підкаже», не помічаючи, що вживаємо тропи.

Але найчастіше тропи використовуються в мові художніх творів, надаючи їй барвистості, яскравості, емоційної наснаженості. Тропи допомагають індивідуалізувати мову автора, надати їй певного оціночного відтінку: чи то іронічного, чи то позитивного, схвального тощо.

Інколи письменники використовують прийом зіставлення прямого і переносного значення слова як засіб увиразнення авторської думки.

У новелі В. Винниченка «Момент» читаємо: «Дорога наша стояла порожньою і далеко там вливалась, наче бура річечка, в зелене море хлібів. Тихо було. Не так тихо, як десь у городі вночі, де мертво спить і камінь, і страждання, і ніч тонко дзвенить у вухах, як кажан вічності. А тихо тишею поля, де йде великий, здоровий, вічний процес народження, де вітрець лащиться і грається з квітками, кібець, як прив'язаний за нитку, часто тріпочеться на однім місці і, ніби вирвавшись, кидається згори в зелений хліб; а в хлібі одбувається якась шамотня, якась боротьба інтересів кузок, черв'ячків, мишей, колосків». Ця невеличка пейзажна картина яскраво передає душевний настрій героїв новели, сповнених віри в життя.

Головна властивість тропів – яскраво характеризувати одне явище через інше на основі їх подібності. Завдяки цій ознаці їх часто називають ще образними (художніми) засобами, які допомагають письменникам відтворити певні реалії життя, збудити думку читача, схвилювати його душу.

 

Прокоментуйте зміст речення «Так хочеться Рильського перечитати і знову роботу свою розпочати!» (О. Лупій). Що значить перечитати Рильського? Відповідь відшукайте в поданій нижче інформації.

Максим Рильський — один із найвидатніших поетів України XX ст., представник літературного об’єднання київських неокласиків, високопрофесійний перекладач, науковець у галузі літературознавства, мовознавства і фольклористики та глибокий знавець слов’янських літератур.

Духовною основою творчості митця є вічні цінності — гармонія, краса, любов.

То ж не дивно, що автор висловлювання пише про своє бажання ще раз не просто перечитати твори М. Рильського, а серйозно і вдумливо дослідити творчість поета, його майстерність. Це, на думку О. Лупія, допоможе і йому у подальшій роботі над словом.

Перечитати Рильського — метонімія — троп, суть якого полягає в заміні назви одного предмета назвою іншого, що перебуває з ним у зовнішньому чи внутрішньому зв’язку. Перечитати Рильського — перечитати твори М. Т. Рильського.