1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко 2018 рік

Вправа 250

Спишіть текст, дотримуючись правил переносу слів.

У дру-го-му сто-літ-ті в Ки-таї жив та-кий со-бі Цай Лунь. Са-ме він спро-бу-вав зро-би-ти де-ше-вий ма-те-рі-ал для пись-ма (до то-го ча-су в ньо-го на ба-тьків-щи-ні пи-са-ли на шов-ку). Він роз-товк де-ре-ви-ну шо-вко-ви-ці, по-піл, різ-не ган-чі-р’я. По-тім Цай Лунь усе це змішав із во-дою. Від-так су-міш, яку от-ри-мав, ви-клав у фор-му, пі-сля ви-су-шу-ван-ня на сон-ці зро-бив ма-су пла-скою за до-по-мо-гою ка-ме-нів. Так з’я-ви-ли-ся пер-ші па-пе-ро-ві ар-ку-ші.

До па-яви ел-ек-трон-ної кни-ги папір ви-ко-ри-сто-ву-ва-вся як най-зруч-ні-ший ма-те-рі-ал для кни-го-дру-ку-ванн-ня.

Повідомити про помилку