1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 199

Прочитайте чітко слова вголос. Запишіть їх фонетичною транскрипцією. Підкресліть і вимовте м’які звуки.

Тернопіль [терно’п’іл’], телефон [телефо’н], лялька [л’а’л’ка], їхати [йі’хати], Калинівка [кали'н’івка], чайка [ча’йка], Миколаїв [микола’йів], шкільний [шк’іл’ни’й], журавель [жураве’л’].

Повідомити про помилку