1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 252

Випишіть слова, під час вимови яких відбувається уподібнення приголосних. Вимовте ці слова відповідно до норм орфоепії та запишіть фонетичною транскрипцією. Скористайтеся орфоепічним словником.

вогкою [вохко́йу]
берізки [беир’і́зки]
навчаєшся [навча́йеис’:а]
ніжиться [н’і́жиец’:а]
солодкий [соло́дкий]
зжити [ж:и́ти]
стежці [сте́з'ц’і]
кішкі [к’іс’ц’і].