Вправа 264

І. Замініть подані словосполучення на синонімічні з прикметником (за зразком). Утворені словосполучення вимовте й запишіть. Позначте орфограму.

Тижневий розпорядок, проїзний документ, злісні слова, корисний вчинок, обласні землі, зап'ястний ремінець, компостна яма, захисна лінія, очисний засіб, аванпостна служба.

 

ІІ. З одним утвореним словосполученням (на вибір) складіть і запишіть складне речення.

Діти показали свої проїзні документи, і контролер пішов далі.