Вправа 333

І. Спишіть речення, уставляючи, де потрібно, апостроф і розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть усі вивчені орфограми й пунктограми.
1. Полум’яні язики відривалися від гілок, поволі спадали до землі й кричали під ногами (У. Самчук).
2. Бджоли сонячним дощем падають на медвяний лан (М. Стельмах).
3. Сміються, плачуть солов’ї і б’ють піснями в груди (Олександр Олесь).
4. Маю я святе синівське право з матір’ю побуть на самоті (В. Симоненко).
5. І океанів тих немає, щоб вірні роз’єднать серця (М. Рильський).

II. Знайдіть два слова, у кожному з яких звуків більше, ніж букв. Запишіть ці слова фонетичною транскрипцією.
[полума́ан’і] [йазиеки́]