1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису)

Вправа 4

4. Уставте на місці пропуску букву е або и, а потім упишіть слова в таблицю. Якщо ви правильно виконали завдання, то для кожного слова знайдеться своє місце.

Герой, дитина, ведмідь, календар, коридор, театр.

Г е р о й  
т е а т р  
д и т и н а  
к о р и д о р  
в е д м і д ь  
к а л е н д а р