Вправа 53

Виберіть слова з пропущеною буквою е і впишіть їх у рядки таблиці.

Мелодія, пшениця, крилатий, медовик, минулий, заливаю, запекти, залетів.

м е л о д і я
м е д о в и к
п ш е н и ц я
з а п е к т и
з а л е т і в