1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2018 рік

Вправа 52

Скоротіть подані біля таблиці слова і впишіть у клітинки так, щоб утворилося складноскорочене слово.

санітарна с а н станція
завідувач з а в відділу
організаційний о р г комітет
фізична ф і з культура
педагогічний п е д університет
обласна о б л рада
зоологічний з о о парк
медична м е д допомога
національна н а ц гвардія
сільська с і л ь рада
державне д е р ж замовлення
драматичний д р а м гурток