1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 227

Утворіть і запишіть прислівники із суфіксом -о- від поданих прикметників. Позначте в прислівниках наголоси.

Замóжно, небезпéчно, здивóвано, хóлодно, нéмічно, закóнно, кóри́сно, незмíнно, незбагнéнно, ненастáнно, неодмíнно, зви́чно, щогоди́нно, íстинно.