1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2020 рік

Вправа 2

Прочитайте. У кожній парі словосполучень визначте нормативне. Скориставшись розміщеною на форзаці підручника таблицею «Норми літературної мови», з’ясуйте, яку з норм порушено в іншому словосполученні.

1. Навчальний заклад.

2. Урок літератури.

3. Комп’ютерний клас.

4. Вимовляю[ц':а] слова.

5. Уважний спостерігач.

6. Поясніть двома словами.

7. Ставте запитання.

8. Гостинне Баку.

9. Об одинàдцятій годині.

10. Обіцяти золоті гори.

Поясніть значення вислову «Літературна мова — це опрацьована, унормована форма загальнонародної мови».

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Обидві форми однаково поширені в сучасному мовленні, їм властиві основні загальномовні норми, проте кожна з них має й свої особливості, що пояснюються специфікою функціонування літературної мови в кожній із форм.

Розрізняють різні типи норм: орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень), графічні (передавання звуків на письмі), орфографічні (написання слів), лексичні (слововживання), морфологічні (правильне вживання морфем), синтаксичні (усталені зразки побудови словосполучень, речень), стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування), пунктуаційні (вживання розділових знаків).