1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Географія
  4. Кобернік (підсумкові контрольні роботи)

Підсумкова контрольна робота 5

ВАРІАНТ 1

1. Як розрахувати природний приріст населення?
Б. Народжуваність – Смертність.

2. Що таке «старіння нації»?
В. Зростання частки людей літнього віку.

3. У яких країнах відбувся «демографічний вибух» у XX ст.?
Б. У країнах, що розвиваються.

4. Що є основною ознакою міста в усіх країнах світу?
Б. Розгалужена соціальна інфраструктура.

5. Яка область України вирізняється найбільшим рівнем урбанізації?
Г. Донецька.

6. Що спільного мають Чернігівська, Херсонська та Миколаївська області?
А. Мають низький рівень густоти населення.

7. Як називають процес зростання частки міського населення та поширення міського способу життя?
В. Урбанізація.

8. Яке твердження про населення України є правильним?
А. Україна — багатонаціональна держава.

9. Які риси притаманні для механічного руху населення України?
3. Відтік працездатного населення у східні частини країни.
2. Від’ємне сальдо міграцій.
5. Відтік частини населення міст у передмістя.

10. Які частини України найбільш розмаїті за національним складом населення.
1. Південь Одеської області.
4. Крим.
5. Закарпаття.

11. Які характерні ознаки І типу відтворення населення?
1. Низький рівень народжуваності.
5. Низький рівень смертності.
6. Низький показник природного приросту населення.

12. Які категорії населення належать до трудових ресурсів?
1. Безробітні люди працездатного віку.
3. Працюючі пенсіонери.
6. Працюючі підлітки.

13. Розмістіть ареали світу в порядку зменшення в них середньої густоти населення.
1 — Б. Південна та Східна Азія.
2 — А. Схід Північної Америки.
3 — Г. Західна Європи.
4 — В. Східна Європа.

14. Установіть послідовність країн за чисельністю в них української діаспори, починаючи з найбільшою.
1 — Б. Росія.
2 — Г. США.
3 — А. Канада.
4 — В. Казахстан.

15. Розташуйте міста України в порядку зменшення в них кількості населення.
1 — В. Одеса.
2 — А. Запоріжжя.
3 — Г. Ужгород.
4 — Б. Ковель.

16. Розмістіть території України в порядку зменшення густоти населення.
1 — В. Донбас.
2 — А. Придніпров’я
3 — Г. Полісся.
4 — Б. Поділля.

17. Установіть відповідність країнами та світовими релігіями, які сповідує переважна частка їхнього населення.
1. Бразилія, Італія. — А. Християнство католицтво.
2. Туреччина, Єгипет. — Г. Мусульманство (іслам).
3. Україна, Греція. — В. Християнство православ’я.
4. Японія, Китай. — Д. Буддизм.

18. Установіть відповідність між мегаполісами та країнами, на території яких вони сформувалися.
1. Приозерний. —  Д. США.
2. Рандстад. — Г. Німеччина — Франція.
3. Токайдо. — А. Японія.
4. Англійський. — В. Велика Британія.

19. Установіть відповідність між назвами міст та їх функціями.
1. Трускавець. — Г. Курортно-оздоровча.
2. Жмеринка. — Д. Транспортна.
3. Луганськ. — Б. Промислова багатогалузева.
4. Севастополь. — А. Військова.

20. Установіть відповідність між національними та етнічними меншинами і місцями їх компактного проживання на території України.
1. Росіяни, кримські татари. — Д. Крим.
2. Білоруси, поляки. — А. Полісся.
3. Греки, болгари. — Г. Приазов’я.
4. Гагаузи, румуни. — В. Південна Бессарабія.

21. Розв’яжіть задачу:
На початку року в місті N проживало 300 тис. осіб. Протягом року рівень народжуваності склав 10%о, рівень смертності — 15%о. За рік виїхало з міста 10 тис. осіб, приїхало на постійне місце проживання 5 тис. осіб. Якою стала чисельність населення міста N наприкінці року?

Рівень народжуваності = 300 000 · 0,1 = 30 тис.
Рівень смертності = 300 000 · 0,15 = 45 тис.
Чисельність = 300 + 30 – 45 + 5 – 10 = 280 тис.

22. Дайте відповідь на питання. Що таке густота населення? Поясніть причині неоднакової густоти населення в світі та на території України.
Густота населення — рівень заселеності певної території, кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі.
Причини неоднакової густоти населення безліч. На це впливають як економічні, так і екологічні показники.
Економічні: люди стараються розселитися там, де вони зможуть жити, годувати свою сім’ю.
Екологічні: люди (наприклад, у Африці) стараються селитися там, де є вода та їжа, щоб можна було хоча б вижити.

ВАРІАНТ 2

1. Як називається система державних заходів з регулювання народжуваності в бажаному напрямку?
А. Демографічна політика.

2. Як називають різницю між кількістю людей, що залишило країну протягом року та кількістю осіб, що приїхали в країну на постійне місце проживання?
В. Сальдо міграцій.

3. Яка основна причина «демографічного вибуху», що стався у XX ст.?
В. Стрімке зниження смертності в країнах, що розвиваються.

4. Що є найбільшою формою розселення в сучасному світі.
Г. Мегаполіс.

5. Яка область України вирізняється найбільшим рівнем густоти населення?
Г. Донецька.

6. Які основні причини викликали відтік населення з України у 90-х рр. XX ст. та на початку XXI ст.?
А. Економічні.

7. Як називають скупчення населених пунктів, між якими існують тісні зв'язки та відбуваються маятникові міграції?
Б. Міська агломерація.

8. Яке твердження про населення України є правильним?
А. Високий рівень урбанізації.

9. Які риси притаманні для природного руху населення України?
1. Зменшення рівня народжуваності.
2. Зменшення рівня смертності.
6. Депопуляція.

10. Для який регіонів світу притаманний II тип відтворення населення?
1. Латинська Америка.
6. Азія.
7. Африка.

11. Яким критеріям відповідає населений пункт в Україні, що має статус міста?
1. Більшість населення працює у промисловості.
5. Чисельність населення понад 10 тис. осіб.
7. Наявність розвиненої інфраструктури.

12. Які категорії людей належать до економічно активного населення?
1. Безробітні люди працездатного віку.
2. Працюючі люди працездатного віку.
3. Зайняті у підсобному господарстві.

13. Установіть послідовність регіонів світу в порядку зменшення чисельності населення.
1 — В. Азія.
2 — А. Африка.
3 — Б. Англо-Америка.
4 — Г. Європа.

14. Установіть послідовність націй в порядку зменшення їх чисельності в Україні.
1 — В. Українці.
2 — А. Росіяни.
3 — Б. Кримські татари.
4 — Г. Гагаузи.

15. Розташуйте міста України в порядку зменшення в них кількості населення.
1 — А. Харків.
2 — В. Донецьк.
3 — Г. Чернігів.
4 — Б. Умань.

16. Розмістіть види господарської діяльності в Україні в порядку зменшення в них частки зайнятості населення.
1 — Г. Промисловість.
2 — Б. Сільське господарство.
3 — В. Будівництво.
4 — А. Невиробнича сфера.

17. Установіть відповідність між мовними гілками індоєвропейської мовної сім'ї та мовами, що до них належать.
1. Балто-слов'янська. — Г. Українська, болгарська.
2. Германська. — В. Угорська, фінська.
3. Італійська. — Б. Іспанська, румунська.
4. Арійська. — Д. Гінді, бенгальська.

18. Установіть відповідність між міграційними потоками та їх причинами.
1. Міграції між Індією та Пакистаном з 1947 р. — Б. Релігійні.
2. З Північної Африки та Південної Європи в Середню Європу. — Г. Економічні.
3. З Північного Кавказу та Афганістану в сусідні країни. — А. Екологічні.
4. До держави Ізраїль з 1948 р. — В. Національні.

19. Установіть відповідність між назвами міст та їхніми господарськими функціями.
1. Бориспіль. —  Д. Транспортна.
2. Запоріжжя. — В. Промислова багатогалузева.
3. Миргород. — Г. Курортно-оздоровча.
4. Почаїв. — Б. Релігійна.

20. Установіть відповідність між національними та етнічними меншинами і місцями їх компактного проживання на території України.
1. Росіяни. — Г. Донбас.
2. Євреї. — А. Містечка Вінниччини та Житомирщини.
3. Угорці. — В. Закарпаття.
4. Болгари. — Д. Південна Бессарабія.

21. Розв’яжіть задачу:
На початку року в місті N проживало 400 тис. осіб. Протягом року рівень народжуваності склав 11 %о, рівень смертності — 14%0. За рік виїхало з міста 12 тис. осіб, приїхало на постійне місце проживання 6 тис. осіб. Якою стала чисельність населення міста N наприкінці року?

Рівень народжуваності = 400 · 0,11 = 44 тис.
Рівень смертності = 400 · 0,14 = 56 тис.
Сальдо міграції = 6 – 12 = –6 тис.
Чисельність населення = 400 – 6 – 56 + 44 = 382 тис.

22. Дайте відповідь на питання. Поясніть поняття «урбанізація», «субурбанізація», «хибна урбанізація». Яке позитивне та негативне значення для людства має процес урбанізації?
Урбанізація — підвищення ролі міст у житті країни чи регіону, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення.
Субурбанізація — процес зростання і розвитку приміської зони великих міст, у результаті чого формуються міські агломерації.
Хибна урбанізація — це такий тип урбанізації, при якому частка міського населення набагато перевищує частку економічно активного міського населення.

Повідомити про помилку