Параграф 19

Завдання для самоконтролю

1. У чому полягає відмінність йонних. атомних і молекулярних кристалічних ґраток?

Відмінність полягає у частинках, які розміщуються у вузлах кристалічних ґраток, і від природи хімічного зв’язку частинок у кристалі. У йонних кристалічних ґратках у вузлах розміщуються різнойменно заряджені йони, між якими існує йонний зв'язок, у молекулярних — молекули, зв'язані між собою силами міжмолекулярної взаємодії у атомних — атоми, які утримуються ковалентним зв'язком

2. Як. знаючи фізичні властивості речовини, можна дійти висновку про тип її кристалічних ґраток? Покажіть на прикладі.

Наприклад, цукор має малу твердість є крихкий, має низькі температури плавлення і кипіння, розчиняється у воді. отже, має молекулярні кристалічні ґратки. Кухонна сіль є твердою, крихкою має високу температуру плавлення і кипіння, розчиняється у воді, отже, має йонні кристалічні ґратки. Річковий пісок є твердим, некрихким. має високу температури плавлення і кипіння не розчиняється у воді отже, має атомні кристалічні ґратки

Вправа 3. Поясніть причину відмінності температури плавлення речовин із різними типами кристалічних ґраток.

Чим міцніший хімічний зв'язок, що утримує частинки у вузлах кристалічних ґраток, тим міцніші кристали тим твердіша речовина, тим вищою є її температура плавлення

Вправа 4. За якими ознаками можна віднести до речовин з молекулярними кристалічними ґратками...

а) Низькі температури плавлення і кипіння, крихкість.
б) Низькі температури плавлення і кипіння.

Вправа 5. Молекулярні кристалічні ґратки можуть мати речовини з хімічним зв'язком:

В — ковалентним полярним;
Г — ковалентним неполярним.

Вправа 6. Речовини з молекулярними кристалічними ґратками:

А — легкоплавкі;
Б — леткі.

Вправа 7. Речовина, що має найвищу температуру плавлення. — це:

В — кальцій фторид CaF2

Вправа 8. Яке передбачення про кристалічні ґратки речовини можна висловити якщо відомо, що за стандартних умов вона перебуває у газуватому стані, за температури — 400°С являє собою безбарвні кристали які не проводять електричний струм.

Вказана речовина має молекулярні кристалічні ґратки

Вправа 9*. Речовина хімічні зв'язки в якій сформовані між атомами елементів зарядами ядер +1 і + 16. у твердому стані має кристалічні ґратки:

Б — молекулярні.

Вправа 10*. Речовина, утворена елементами зі скороченими електронними конфігураціями ... має кристалічні ґратки:

Б — йонні;