1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Хімія
  4. Григорович 2021 рік

§ 12. Періодична система хімічних елементів

1. Назвіть хімічні елементи I групи Періодичної системи. які з них належать до головної підгрупи, а які — до побічної?

До головної підгрупи І групи Періодичної системи хімічних елементів належать Літій Li, Натрій Na, Калій К, Рубідій Rb, Цезій Cs, Францій Fr. До побічної — Купрум Cu, Аргентум Ag, Аурум Au.

 

2. У четвертому періоді п’ятій групі головній підгрупі Періодичної системи розміщений: а) силіцій; б) станум; в) арсен; г) стибій.

У четвертому періоді, у п’ятій групі, у головній підгрупі розташований хімічний елемент Арсен As.

 

3. Які з наведених елементів належать до головних, а які — до побічних підгруп: Нітроген, Оксиген, Гідроген, Купрум, Ферум, Алюміній?

До головних підгруп належать елементи Нітроген N, Оксиген О, Гідроген Н, Алюміній Al. До побічних підгруп належать елементи Ферум Fe, Купрум Cu.

 

4. Визначте в кожному наведеному ряду один хімічний елемент, що відрізняється від інших за місцем у Періодичній системі:

а) Не, Ne, Ar — VIII група, Н — І група;
б) Fe, Co, Ni — VIII група, побічна підгрупа, 4 період; Ar — 3 період, VIII група, головна підгрупа;
в) Li, Be, В — елементи 2 періоду; Н — елемент 1 періоду;
г) F, СІ, Вг — VII група, головна підгрупа; Mn — VII група, побічна підгрупа.

 

5. Який хімічний елемент за властивостями подібний до Силіцію: а) Алюміній; б) Фосфор; в) Германій; г) Титан? Відповідь поясніть.

До Силіцію за властивостями подібний Германій Ge, тому що це елементи однієї групи (IV група), однієї підгрупи (головної).

 

6. Складіть формулу вищого оксиду та формулу леткої сполуки з Гідрогеном (якщо вона існує) для таких елементів: а) Магній; б) Силіцій; в) Реній; г) Осмій; д) Телур; е) Радій.

а) Магній, оксид MgO, леткої сполуки з Гідрогеном не утворює;
б) Силіцій, оксид SiO2, летка сполука з Гідрогеном SiH4 силан;
в) Реній, оксид Re2O7 леткої сполуки з Гідрогеном не утворює;
г) Осмій, оксид ОsО4, леткої сполуки з Гідрогеном не утворює;
д) Телур, оксид ТеО3, летка сполука з Гідрогеном Н2Те;
е) Радій, оксид RaO, леткої сполуки з Гідрогеном не утворює.

 

7. У якого елемента сильніше виражені металічні (або неметалічні) властивості: а) у Бору чи Алюмінію; б) в Арсену чи Нітрогену; в) в Арсену чи Стибію? Відповідь обґрунтуйте.

У підгрупах зверху униз неметалічні властивості елементів послаблюються, а металічні — посилюються. Тому сильніше виражені:
а) металічні властивості у Алюмінію;
б) неметалічні властивості у Нітрогену;
в) неметалічні властивості у Стибію.

 

8. Знайдіть у Періодичній системі елемент, що розміщений у четвертому періоді та виявляє однакові валентності у вищому оксиді та у сполуці з Гідрогеном.

Однакову валентність у вищому оксиді та у сполуці з Гідрогеном виявляють елементи IV групи, головної підгрупи. Елемент, що розташований у 4 періоді, у IV групі, у головній підгрупі, це Германій Ge.

 

9. Порядкові номери елементів А, Б, В дорівнюють відповідно n, n + 2, n + 4.
1) Якщо хімічний елемент А — найлегший галоген, то це Флуор F. Його порядковий номер 9. Тоді хімічний елемент Б має порядковий номер
9 + 2 = 11. Це Натрій Na.
2) Якщо хімічний елемент В — інертний газ і його номер n + 4, то за два елемента від нього буде халькоген Б (порядковий номер n + 2), а елемент А буде елементом IV групи.
3) Якщо елементи А і Б належать до однієї групи, то це можливо у разі, якщо вони розташовані у побічній підгрупі VIII групи. Тоді елемент В буде металічним елементом побічної підгрупи II групи.
4) Ні, хоча б один із них (елемент А найімовірніше) не буде газом.

 

10. Елементи А і Б належать до І групи, а елемент В — до VII групи. Сполука елементів А і В розчинна у воді, а сполука елементів Б і В має білий колір і нерозчинна у воді. Якими елементами можуть бути А, Б і В?

Елемент А може бути Калієм, елемент Б — Аргентумом, а елемент В — Хлором. Калій і Аргентум є елементами І групи, Хлор — VII групи. Сполука KCl розчинна у воді й забарвлює полум’я у фіолетовий колір, а сполука AgCl має білий колір і нерозчинна у воді.

 

11. Визначте в Періодичній системі елемент, єдиний оксид якого має відносну молекулярну масу 40 ± 1, а валентність не більшу за IV. Доведіть, що існує лише один такий елемент.

Невідомий елемент має сталу валентність I, II або III.
1) Нехай елемент виявляє в оксиді валентність І. Формула оксиду умовно Е2О. Обчислимо можливе значення відносної атомної маси такого елемента:
Mr2О) = 2Ar(Е) + Ar(O);
40 = 2Ar(E) + 16;
2Ar(Е) = 24;
Ar(Е) = 12.
Таке значення відносної атомної маси має Карбон С. Але цей елемент виявляє змінну валентність II і IV, що суперечить умові задачі.
2) Нехай елемент виявляє в оксиді валентність II. Формула його оксиду умовно ЕО. Обчислимо можливе значення відносної атомної маси такого елемента:
Mr(ЕО) = Ar(E) + 3Ar(О);
40 = Ar(Е) + 16;
Ar(Е) = 24.
Таке значення відносної атомної маси має Магній Mg й у нього стала валентність II.
3) Аналогічними розрахунками перевіримо чи може це бути тривалентний елемент. Формула оксиду Е2О3.
Mr2О3) = 2Ar(Е) + 3Ar(О);
40 = 2Ar(Е) + 3 · 16;
40 = 2Ar(Е) + 48.
Це неправильна рівність, отже, такого елемента не існує.

Відповідь: Магній.

 

12. Вищий оксид елемента, що утворює з Гідрогеном летку сполуку складу RH4, містить 53,3% Оксигену. Назвіть цей елемент.

Дано:

Розв'язання:

RH4
ω(O) = 53,3%

1) Летку сполуку з Гідрогеном складом RH4 утворює елемент IV групи, головної підгрупи. Формула його оксида RO2.
2) Обчислимо відносну молекулярну масу цього оксида.

Mr(RO2) =  2Ar(O)  =  2 · 16  = 60.
ω(O) 0,533

 

R — ?

3) Обчислимо відносну атомну масу елемента R і визначимо цей елемент:

Mr(RO2) = Ar(R) + 2Ar(О).

З цієї рівності Ar(R) = Mr(RO2) – 2Ar(О) = 60 – 2 · 16 = 28.

Ar(R) = 28. Цей елемент — Силіцій Si.

Відповідь: Силіцій.

13. Елемент, вищий оксид якого відповідає формулі RO3, утворює сполуку з Гідрогеном, що містить 2,47% Гідрогену. Назвіть цей елемент.

Дано:

Розв'язання:

RO3
ω(H) = 2,47%

1) В оксиді RO3 елемент R виявляє валентність VI. Отже, R знаходиться у VI групі, головній підгрупі й утворює з Гідрогеном летку сполуку складом H2R.
2) Обчислимо відносну, молекулярну масу H2R:

Mr(H2R) =  2Ar(H)  =  2 · 1  = 81.
ω(H) 0,0247

 

R — ?

3) Обчислимо відносну атомну масу елемента R і визначимо цей елемент:

Mr(H2R) = 2Ar(H) + Ar(R).

З цієї рівності Ar(R) = Mr(H3R) – 2Ar(H) = 81 – 2 · 1 = 79.

Цей елемент — Селен Se.

Відповідь: Селен.

Повідомити про помилку