1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Біологія
  4. Сало (зошит для лабораторних робіт)

Лабораторна робота № 1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин

І. Встановлення зв’язку між будовою і функціями клітин із занесенням результатів до порівняльної таблиці

2. Заповніть таблицю за зразком.

Клітини Особливості будови Функції
Кореневі волоски один шар клітин з тоненькими стінками (покривна тканина) забезпечення поглинання води та поживних речовин з ґрунту
Судина рослини утворення одним рядом клітин з різними отворами на поперечних стінках. Мертві клітини забезпечення транспорту води й мінеральних речовин
Корок деревних рослин Стебло деревної рослини зовні вкрите корком, який утворений численними мертвими клітинами Мертві клітини захищають рослину від надмірного випаровування води та механічних пошкоджень
Нейрон складається з тіла (сома), відростків-дендритів та аксонів, які дуже розгалужуються обробка та передача інформації у вигляді електричного сигналу
Клітина м’язової тканини складається з м’язових волокон (упорядкованих мікрофібрил і ядра на периферії) здатність до скорочування (рухи тіла, міміка обличчя, мова)
Сперматозоїд

головка еліпсоїдної форми (ядро, акросома, центросома), середньої частини і хвіст, що рухається

найменша клітина, що несе генетичний матеріал до яйцеклітини
Лейкоцит амебоїдної форми, безбарвні, мають ядра, здатні до руху захист організму від чужорідних мікроорганізмів, білків
Клітина-організм інфузорії-туфельки є війки-органи руху, мають всі органи найпростіших клітин, що дає можливість самостійного існування бактерія, яка живе у прісних застійних водоймах. Є лабораторною твариною, кормом акваріумних риб

II. Порівняння еукаріотичних (тваринних, рослинних) і прокаріотичних (бактеріальних) клітин із занесенням результатів до порівняльної таблиці

2. Опрацюйте рисунок. Позначте органели рослинної клітини відповідними цифрами.

1 — клітинна оболонка
2 — плазматична мембрана
3 — цитоплазма
4 — ядро
4.1 — ядерце
5 — мітохондрії
6 — хлоропласти
7 — комплекс Гольджі
8 — ендоплазматична сітка
9 — рибосоми
10 — вакуоля

3. За якими характерними ознаками можна впізнати на рисунку рослинну клітину?
Рослинна клітина має розвинені пластиди (хлоропласти, хромопласти, лейкопласти), сильно розвинені вакуолі, що накопичують клітинний сік).

4. До яких організмів за способом живлення належать рослини? Поясніть свою відповідь.
Належать до автотрофних організмів, оскільки вони використовують світло та неорганічні речовини для вироблення органічних речовин.

Взаємозв'язок між будовою і функціями тваринної клітини

2. Опрацюйте рисунок. Визначте органели тваринної клітини за їхніми функціями. Упишіть, відповідні цифри.

9, 13 — основна органела клітини; забезпечує зберігання й передачу спадкової інформації;
2 — структура клітини, у якій розміщені всі її органели;
8 — органела, у якій формуються субодиниці рибосоми;
11 — «енергетичні станції» клітини;
7 — органела, у якій відбувається розщеплення речовин;
4, 6 — «транспортна мережа» клітини;
5 — органела, у якій накопичуються та модифікуються продукти синтезу;
10 —- немембранна органела, яка забезпечує розходження хромосом до полюсів клітини під час її поділу;
1 — структура, що обмежує клітину й забезпечує зв’язок з позаклітинним середовищем;
3 — органела, яка бере участь у біосинтезі білка.

3. За якими характерними ознаками можна впізнати на рисунку тваринну клітину?
У тваринних клітин мало виражені або зовсім відсутні вакуолі, багато мітохондрій і є лізосоми, що забезпечують внутрішньоклітинне травлення. Клітинна мембрана (зовнішній шар) — глікокаліс — дуже тонкий і еластичний, складається з вуглеводів і білків.

4. До яких організмів за способом живлення належать тварини? Поясніть свою відповідь.
Належать до гетеротрофних організмів. Для своєї життєдіяльності використовують органічні речовини, синтезовані іншими організмами-автотрофами.

Взаємозв'язок між будовою і функціями бактеріальної клітини.

1. Визначте особливості будови бактеріальної клітини, зокрема:
- її форму: куляста, паличкоподібна, покручена;
- здатність до руху: рухаються (джгутики);
- наявність ядра: нуклеоїд;
- наявність мембранних органел: відсутні.

2. Позначте на схемі складові бактеріальної клітини відповідними цифрами.

1 — клітинна оболонка
2 — плазматична мембрана
3 — слизова капсула
4 — цитоплазма
5 — пуклеоїд
6 — рибосома
7 — джгутик
8 — мезосома

3. За якими характерними ознаками можна впізнати на рисунку бактеріальну (прокаріотичну) клітину?
Немає ядра, молекула ДНК і плазміди утворюють нуклеоїд. Наявні джгутики, мезосома, рибосоми дуже дрібні, добре розвинені клітинні мембрани.

Зіставлення еукаріотичних і прокаріотичних клітин.

Спільне. Перелічіть органели, наявні як в еукаріотичних, так і в прокаріотичних клітинах. Клітинна мембрана, цитоплазма, рибосоми.

Відмінне. Доповніть порівняльну характеристику прокаріотичної й еукаріотичної клітин.

Ознаки

Клітини

прокаріотична еукаріотична
Наявність ядра немає наявне
Рибосоми дуже дрібні у цитоплазмі у цитоплазмі — великі, у мітохондріях і пластидах — дрібні
Мембранні органели відсутні, їхні функції виконують вирости клітинної мембрани ЕПМ, комплекс Гольджі, лізосоми, мітохондрії, пластиди наявні
Мезосома наявна відсутня
Клітинна стінка гарно виражена (муреїн) У рослинній — целюлозна, у тваринній — відсутня
Слизова капсула наявна відсутня
Джґутики наявні, з однієї мікротрубочки наявні у нижчих тварин, мікротрубочки розташовані за схемою 9 + 2
Розмір клітин 0,1 - 5,0 мкм Може перевищувати розмір прокаріотичної клітини більш ніж у 1000 разів
Кисневе клітинне дихання У мезосомах аеробних бактерій мітохондрії, пластиди
Фагоцитоз відсутній Властивий тваринним клітинам, у рослинних — відсутній
Фотосинтез Хлоропласти відсутні. У мезосомах фотосинтезуючих бактерій у рослин — у пластидах

Будова прокаріотичної клітини набагато простіша, ніж еукаріотичної. Прокаріоти не мають мембранних органел, ядра, генетичний матеріал, представлений спіральною ДНК. Добре виражені клітинні структури мембран (слизова капсула, клітинна стінка, що дає змогу переживати несприятливі умови (високі і низькі температури).

Повідомити про помилку