Варіант 14

1. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку, і виберіть правильні.
I — цифрою 1позначено квітколоже;
II — цифрою 2 позначено стовпчик маточки;
III — цифрою 5 позначено пиляк;
IV — цифрою 7 позначено чашолистики.
Г II, III, IV.

2. Укажіть, у яких органах папоротеподібних розташовані спорангії:
Г у сорусах.

3. Проаналізуйте твердження, щодо тварини, зображеної на рисунку, і виберіть правильні.
I — на рисунку зображено колонію актиній;
II — на рисунку зображено колонію червоного корала;
III — цифрою 1позначено поліпи;
IV — цифрою 2 позначено вапняковий скелет колонії.
Б II, ІІІ, IV.

4. Укажіть групу, що містить назви лише прохідних риб.
Г вугор, горбуша, лосось.

5. Укажіть, яка залоза внутрішньої секреції регулює діяльність інших залоз:
А гіпофіз.

6. Укажіть рецептори вестибулярного апарату:
А волоскові клітини півколових каналів.

7. Один із ферментів в організмі собаки містить 150 амінокислот. Визначте масу фрагмента ДНК, у якому закодовано цей фермент, якщо маса одного нуклеотида становить 345 Да:
В 310 500.

8. Структурними компонентами інтерфазного ядра клітини є:
Б каріолема, каріоплазма, хроматин, ядерця.

9. У профазі І мейозу клітина людини містить:
В 92 хроматиди.

10. Укажіть, який відсоток некросоверних гамет утворює дигетерозиготна особина, якщо гени А і В повністю зчеплені між собою:
Г 100%.

11. Причинами вродженої сліпоти можуть бути аномалії кришталика та рогівки. Це рецесивні ознаки, що успадковуються незалежно. Мати й батько здорові, але є носіями рецесивних алелей сліпоти. Яка імовірність народження у них здорових і хворих дітей:
Г 56,25 % здорових і 43,75 % хворих

12. Явище розходження ознак у нащадків, що є наслідком пристосувань особин предкового виду до різних умов довкілля називають:
А дивергенцією.

13. Укажіть риси, характерні лише для дводольних рослин:
1 коренева система стрижнева (за незначним винятком);
2 мають дві сім’ядолі в насінині;
6 мають камбій.

14. Укажіть фактори живої природи:
1 міжвидова конкуренція;
3 внутрішньовидова конкуренція;
5 кормова база взимку;
6 сезонні міграції.

15. Укажіть захворювання органів дихання:
1 гайморит;
3 пневмонія;
6 туберкульоз.

16. Установіть відповідність між значенням молюсків для людини та їх назвами:
1Б, 2Д, 3Г, 4А

17. Наведіть три приклади хемоавтотрофних бактерій:
1. нітрифікуючі (окиснюють амоніак до нітритної, а потім до нітратної кислоти);
2. залізобактерії (перетворюють сполуки Феруму(ІІ) на сполуки Феруму(ІІІ);
3. сіркобактерії (окиснюють сірководень до сульфатів).

18. В хлоропласти та мітохондрії (1) на відміну від інших органел, характеризуються певною автономією функціонування у клітині. Ці органели містять власну спадкову інформацію — Д кільцеву ДНК, (2) а також здатні синтезувати власні білки. Вони не виникають з інших структур клітини, а Е розмножуються поділом (3).