Варіант 17

1. Плід, шкірястий оплодень якого міцно зрісся з насіниною, — це:
Б зернівка.

2. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта на рисунку й виберіть правильні.
Г II, III, IV.

3. Укажіть орган, відсутній у птахів:
В сечовий міхур.

4. Укажіть ознаку, характерну для акул:
Б скелет — хрящовий.

5. Свідомість людини пов’язана з діяльністю:
Г кори великих півкуль.

6. Укажіть, як функціонально поділяють нервову систему людини:
Б центральна і периферична.

7. Під час переходу через безводну пустелю верблюд масою 300 кг втратив 5 % її за рахунок використання жиру. Скільки він отримав при цьому внутрішньої води, якщо жир повністю окислився до СО2 і Н2О (1 г жиру під час окиснення утворює 1,1 г внутрішньої води):
В 16,5 кг

8. До функцій гладкої ендоплазматичної сітки належить:
А транспорт речовин, синтез жирів і вуглеводів.

9. Відомо, що β-глобіновий ланцюг гемоглобіну людини складається зі 146 амінокислотних залишків. Скільки нуклеотидів містять екзони гена цього поліпептиду:
Б 876

10. Чим відрізняється каріотип людини, яка страждає на хворобу Дауна:
А зайвою хромосомою за 21-ою парою.

11. Укажіть, від чого залежить довжина варіаційного ряду:
В від меж модифікаційної мінливості.

12. У великої рогатої худоби алель комолості (безрогості) домінує над алелем рогатості; алель чорної масті — над алелем рудої. Схерстили гетерозиготного за обома ознаками бугая з такими самими коровами. Скільки (теоретично) народиться рудих комолих телят:
Б 18,75 %

13. Укажіть особливості голонасінних рослин:
3 ендосперм розвивається до запліднення;
4 спермії транспортує до яйцеклітини пилкова трубка;
5 не мають квітів і плодів.

14. Укажіть ознаки, які відрізняють ссавців від плазунів:
1 чотирикамерне серце;
2 наявність вібрис;
4 вушна раковина;
5 волосяний покрив.

15. Укажіть ознаки, які відрізняють шимпанзе від Homo sapiens:
2 хромосомний набір;
5 видовжений плоский таз;
6 відділений великий палець стопи.

16. Установіть відповідність між відділом мозку та назвою процесів, якими він керує:
1Г, 2А, 3Б, 4Д

17. Запишіть три головні особливості будови бактеріальної клітини.
1. Клітинна стінка містить полісахариди (муреїн);
2. замість ядра — нуклеоїа;
3. у багатьох видів — плазміди (маленькі кільцеві молекули ДНК).

18. В дивергенція (1) — розвиток ознак відмінності в особин одного виду внаслідок пристосування до різних умов середовища: Відмінність ознак, що виникає в результаті цього явища, називають Г гомологією. Д гомологічні органи (3) — це органи, які подібні за будовою та походженням, але виконують різні функції (наприклад, кінцівки кита, кішки і людини).