1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Частина IV. Завдання 15

Чим відрізняється ареал від екологічної ніші?

Ареал (лат. area — площа, простір, поверхня, ділянка) — площа земної поверхні (океану), у межах якої трапляється певний таксон чи біоценоз. Отже, ареалом того чи іншого виду називають територію, у межах якої цей вид трапляється. Можна говорити про ареал не лише виду, а й роду, родини та інших таксономічних одиниць. Іноді говорять про ареал окремих рослинних угруповань (верхових боліт, ялинника тощо). У праці Д. В. Панфілова «Про будову та динаміку ареалу видів тварин» дано таке визначення ареалу: «Ареал виду — це простір, у якому і особини виду здатні повністю завершити свій життєвий цикл». У зміст терміну «ареал» не включають місця випадкового потрапляння організмів, оскільки дуже часто в результаті пасивного або активного розселення окремі особини потраплять за межі ареалів.

Взаємодія популяцій виду з усім комплексом екологічних факторів певного середовища існування, у тому числі з популяціями інших видів, визначає місце його популяцій у системі біогеоценозу — екологічну нішу.

Екологічна ніша — це просторове і трофічне положення популяції певного виду в біогеоценозі, комплекс його взаємозв’язків з іншими видами і вимог до умов довкілля. Екологічна ніша популяції певного виду в даному біогеоценозі визначається як абіотичними факторами, так і біотичними (взаємодіями з популяціями інших видів). Від біотичних факторів залежить, наскільки екологічні можливості певного виду будуть реалізовані в умовах конкретного біогеоценозу. Що ближчі екологічні ніші популяцій різних видів в одному біогеоценозі, то гостріша між ними конкуренція за ресурси. Внаслідок такої конкуренції або один вид витискує інший з даного біогеоценозу, або їх вимоги до умов довкілля (характеру їжі, просторового розміщення, часу розмноження тощо) змінюються. Наприклад, ярусне розташування різних видів рослин у біогеоценозі знижує їх конкуренцію за світло. Популяції видів із широкими екологічними можливостями в різних біогеоценозах можуть займати різні екологічні ніші. Сукупність екологічних ніш, які займають різні популяції певного виду в різних біогеоценозах, становить екологічну характеристику виду.

Повідомити про помилку