1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Варіант 24

1. Укажіть, спорофіт (нестатеве покоління) якої рослини складається з коробочки та ніжки, що розвиваються на гаметофіті:
В сфагнуму дібровного.

2. Укажіть помилкове твердження щодо водоростей:
Б хлоропласти у червоних водоростей зелені, а клітинний сік — червоний.

3. Проаналізуйте твердження, щодо тварини на рисунку, і виберіть правильні.
Б II, III, IV.

4. Мальпігієві судини — це:
А органи виділення у комах та паукоподібних.

5. У нормі під час утворення первинної сечі в ній залишаються практично всі речовини, які є у плазмі крові, за винятком:
В білків.

6. Укажіть ознаку артеріальної кровотечі:
Б кров з рани витікає пульсуючи.

7. Укажіть комбінацію статевих хромосом у зиготі, з якої розвинеться чоловічий ембріон:
В XY.

8. Одномембранна органела у вигляді системи цистерн, трубочок, міхурців — це:
Г ендоплазматична сітка

9. Поліембріонія відбувається шляхом:
Г розвитку кількох зародків з 1 зиготи.

10. Антигемофільний білок складається з 415 амінокислотних залишків. Локус гена, що кодує цей білок, міститься в одній з аутосом. Скільки нуклеотидів в екзонах цього гена? Скільки нуклеотидів міститься в інтронах цього гена, якщо його...
А 2490 нукл. — екзони, 1660 нуклеотидів — інтрони, хвороба — гемофілія;

11. Чому перше покоління гетерозисних гібридів, одержаних у результаті неспорідненого схрещування, має підвищені життєздатність і продуктивність порівняно з батьківськими формами:
В гетерозис веде до збільшення резерву спадкової мінливості.

12. Укажіть генотип рослини, яка має білі квіти й колючу коробочку, якщо в дурману рожеве забарвлення квіток (P) домінує над білим (p), а колюча поверхня коробочки (D) — над гладенькою (d):
А ppDd.

13. Укажіть назви рослин, помилково віднесених до водоростей:
3 роголисник;
5 водяний горіх.

14. Укажіть тварин з ряду Хижі:
1 куниці;
2 песці;
4 борсуки.

15. Укажіть органели клітини:
1 ендоплазматична сітка;
2 комплекс Гольджі;
3 рибосоми;
4 лізосоми;
6 мітохондрії.

16. Установіть відповідність між назвами органів видільної системи та захворюваннями, які їх уражають:
1Д, 2В, 3А, 4Б

17. Запишіть назви трьох великих рас сучасних людей:
1. європеоїдна; 2. монголоїдна; 3. негро-австралоїдна.

18. Кисневий етап енергетичного обміну відбувається в Е мітохондріях (1), у внутрішніх мембранах яких відбувається синтез А АТФ (2). У наслідок окисно-відновних реакцій органічні сполуки, які утворились на безкисневому етапі, окиснюються до Б СO2 і Н2O (3).

Повідомити про помилку