1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2017 рік

Вправа 20

Прочитайте текст. Доберіть до нього два заголовки: 1) такий, що передає його тему; 2) такий, що виражає головну думку.

1) Якісне мовлення. 2) Якісне мовлення — результат засвоєння науки про мову.

Назвіть відомі вам розділи науки про мову. Які мовні норми відповідають кожному з розділів?

Фонетика вивчає звуки мовлення.
Орфоепія — правильну вимову.
Графіка — алфавіт і письмовий різновид мовлення.
Лексика досліджує значення слів.
Фразеологія вивчає стійкі словосполучення з власним значенням, крилаті вислови, приказки тощо. Словотвір приділяє увагу будові слова, а морфологія вивчає частини мови. Орфографія досліджує правопис.
Синтаксис — структуру словосполучень і речень.
Пунктуація — випадки уживання розділових знаків.
Стилістика — мовні стилі і культуру мовлення.

Який тип мовлення покладено в основу тексту?

В основу тексту покладено опис, оскільки наводяться ознаки правильного мовлення.

Стисло сформулюйте названі в тексті вимоги до мовлення.

Якісне мовлення має бути змістовним, послідовним, точним, доречним, лексично багатим і синтаксично грамотним, тобто виразним, а також логічним, ясним, емоційним і правильним.

Повідомити про помилку