Вправа 64

Позначте можливі переноси.

Он/лайн, тві/тер, під/жив/ля/ти, оло/во, обо/ро/на, озе/ро, алея, сестра, зем/ля, олі/вець, ґу/дзик, бур’/ян, Лук’/ян, роз’/яс/ни/ти, кіль/це, низь/ко, шість/ма, ра/йон, буль/йон, дав/ньо/го, Дні/про і Дніп/ро, Олек/санд/ра, близь/кий, су/спіль/ство, мо/во/знав/ство, да/ле/ко/схід/ний, зем/ле/трус, об/клас/ти, без/до/ріж/жя, над/зви/чай/ний.

Коментарі

Всього коментарів: 0